Timo Harakka

Työministeri 6.6.-10.12.
Liikenne- ja viestintäministeri 10.12. alkaen

Sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa ihmisarvoista työtä, joka on Suomen pitkäaikaisia prioriteetteja. EU-puheenjohtajuuskaudella Suomi johtaa myös kansainvälisen työjärjestön ILO:n EU-koordinaatiota.

EU- ja globaalilla tasolla on monia yhtymäkohtia, joista yhtenä esimerkkinä lokakuun Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden (TSTK) -neuvoston päätelmät ILO:n kesällä hyväksytyn satavuotisjulistuksen pohjalta. Päätelmiin sisältyy sukupuolten tasa-arvo sekä nimenomaisesti että osana ihmisarvoisen työn agendaa.

Joulukuun neuvosto käsittelee työoikeuden tulevaisuuden haasteita ja hyväksyy päätelmät heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisestä. Myös tässä kokonaisuudessa on vahva kytkentä yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Esimerkiksi heikomman osaamistason maahanmuuttajanaiset kohtaavat erityisiä vaikeuksia päästä työmarkkinoille.

Olemme johdonmukaisesti korostaneet TSTK-neuvostossa alemman koulutustason ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksien parantamista. Kysymystä on käsitelty myös ilmastohaasteeseen vastaamisessa pohtimalla neuvostossa muun muassa matalan koulutustason työntekijöiden koulutustarpeita.

Millaisia toimia Suomi on EU-puheenjohtajana tehnyt edistääkseen naisten asemaa työelämässä?

Puheenjohtajana Suomi ei edistä omia kansallisia tavoitteitaan, vaan ohjaa ja koordinoi keskusteluja tärkeistä teemoista ja vireillä olevista lakihankkeista. Suomen puheenjohtajuus osuu uuden parlamentin alkutaipaleelle ja uusi komissio on aloittamassa työtään vasta loppuvuodesta, minkä vuoksi lainsäädäntöhankkeita on pöydällä verrattain vähän.

Ajamme laajasti osallistavampia työmarkkinoita sekä heikommassa työmarkkina-asemassa olevien osallistumisen edellytysten parantamista, esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien lisäämisen kautta.

Pidän itse tärkeänä, että tasa-arvoa tarkastellaan laajasti: paitsi sukupuolten, myös muiden erilaisten ryhmien yhdenvertaisena kohteluna. Kannatan positiivista diskriminaatiota: heikommassa asemassa olevat tarvitsevat ja ansaitsevat erityistukea.