Kuva: UN Photo/Logan Abassi

Kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 vaatii toimia kaikilta maailman mailta. Fingo tekee töitä sen puolesta, että Agenda 2030 huomioidaan aidosti Suomen ja EU:n politiikassa. 

Mikä Agenda 2030?

YK:n Agenda 2030 on universaali kestävän kehityksen ohjelma, joka vaatii kunnianhimoisia toimia oikeudenmukaisuuden, ympäristön ja talouden kestävyyden puolesta. Tarkoituksena on taata nykyisten ja tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämään. Agenda 2030:n tavoitteet vaativat laajoja yhteiskunnallisia muutoksia ja kutsuvat kaikki muutostalkoisiin: valtiot, kansalaiset, yritykset ja järjestöt.  

Agenda 2030 edellyttää merkittäviä toimia kaikissa maailman maissa, myös Suomessa. Suomessa on paljon työtä muun muassa sukupuolten välisen palkkatasa-arvon parantamisessa sekä ylikulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Samalla on tärkeää, että tuemme kestävää kehitystä globaalisti ja osallistumme äärimmäisen köyhyyden poistamiseen. 

Kestävää kehitystä pitää edistää johdonmukaisesti, jotta politiikalla ei samaan aikaan satsata resursseja kestävän kehityksen edistämiseen ja vahingoiteta sitä. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden tukeminen ja asevienti epädemokraattisiin maihin ovat selvästi kestävälle kehitykselle haitallisia toimia, jotka eivät kuulu johdonmukaiseen, kestävää kehitystä edistävään politiikkaan. 

Suomen on kannettava vastuu siitä, mikä vaikutus toimillamme on rajojemme ulkopuolella. Fingo vaikuttaa aktiivisesti siihen, että Agenda 2030 huomioidaan Suomen ja EU:n politiikassa. Vahdimme, että päättäjien sitoumukset eivät jää vain puheiden tasolle vaan näkyvät oikeasti siinä, minkälaista politiikka meillä tehdään. Maapallon kestävä tulevaisuus riippuu siitä, minkälaisia päätöksiä täällä tehdään juuri nyt.  

Lisää tietoa Agenda 2030:sta löydät Suomen YK-liiton sivulta Kestävän kehityksen tavoitteet – Agenda 2030

Mitä vaadimme?

Suomen on otettava Agenda 2030 kaiken politiikkansa ohjenuoraksi.   

Nykyinen hallitusohjelma perustuu Agenda2030-ohjelmaan. Sen tueksi on laadittu kansallinen selonteko ja sitä mitataan vuosittain seurantamittareilla.  

Lisäksi valtion budjetin on tuettava Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita ja periaatteita.   

Jotta Suomi saavuttaa tavoitteet vuoteen 2030 mennessä, tarvitaan kansallinen tiekartta eli suunnitelma toimista, jotka varmistavat toivotun kehityksen seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

EU:n painopisteiden vuosina 2019−2024 tulee tukea Agenda 2030:n toteutumista.   

Kestävä kehitys on mukana Euroopan komission painopisteissä vuosina 2019−2024. Jokaisen komissaarin tulee edistää oman toimialansa osalta kestävää kehitystä. Kokonaisvastuu on komission puheenjohtajalla. EU:n toimet kestävän kehityksen edistämiseksi löytyvät täältä.  

Suomen tulee huomioida kansalaisyhteiskunnan rooli kestävän kehityksen toimeenpanossa.   

Suomen tulee taata kansalaisyhteiskunnan toimijoille riittävät resurssit ja mahdollisuudet osallistua kestävän kehityksen toimeenpanoon. Yhteiskunnan eri toimijoiden osallistuminen vahvistaa läpinäkyvyyttä ja auttaa pitämään päättäjät vastuussa päätöksistään.  

Mielenkiintoista luettavaa

Civil society SDG monitoring report: The Sustainability Illusion: The reality behind the EU’s
sustainability claims and the necessity to accelerate action

Ota yhteyttä!