Digivallan tasaajat -hanke

Mitä on digivalta ja mitä järjestöjen tulee oikein tietää siitä? Miten digivalta vaikuttaa kansalaisyhteiskuntaan, demokratiaan ja kestävään kehitykseen? Entä kuinka digivalta oikein jakautuu ja miten sitä voi tasata?

Vaikka digitalisaatio ja teknologia ovat uineet olennaiseksi osaksi arkeamme, ei demokratian, digitalisaation ja teknologisen kehityksen välisiä jännitteitä juuri käsitellä kansalaisjärjestöissä tai muualla yhteiskunnassa. Fingon Digivallan tasaajat -hanke pyrkii täyttämään tätä aukkoa lisäämällä tietoa digivallasta ja antamalla eväitä siihen, miten valtaa voitaisiin jakaa tasaisemmin.

Digivallan tasaaminen alkaa digitaalisen ajan valtarakenteiden ja valtaapitävien ymmärtämisestä, kuten esimerkiksi datatalouden vaikutuksesta vallan jakautumiseen. Olennaista digivallan tasaamisessa on myös jokaisen yksilön mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen, kyky toimia digitaalisessa ajassa sekä kuvitella ja osallistua keskusteluun toivottavista tulevaisuuksista. Ymmärrystä ja osaamista lisäämällä kasvatamme yksilöiden ja järjestöjen toimintamahdollisuuksia digiympäristössä ja mahdollisuuksia vaikuttaa vallan jakautumiseen.

Hanke on suunnattu kansalaisjärjestöille ja sen tavoitteena on kehittää kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä ja vahvistaa keskustelua vallasta, eriarvoisuudesta ja demokratian suunnasta digitaalisessa ajassa. Vahvistamalla kehitysjärjestöjen digiosaamista ja -ymmärrystä, tuemme myös niiden roolia kestävän kehityksen edistämisessä. Hanke koostuu kansalaisjärjestöille suunnatuista verkkokoulutus- ja viestintämateriaaleista, koulutuksista ja infotilaisuuksista. Hanketta rahoittaa Sitra.

Lisää hankkeesta luvassa syksyllä 2024 Fingon kanavissa.

Hankkeen yhteyshenkilö

  • Mika Välitalo

    Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.