Hanna Kosonen

Tiede- ja kulttuuriministeri

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on aina ajankohtaista niin kansallisilla kuin kansainvälisillä foorumeilla, samoin kuin jokaisen meidän omassa arjessa tekoinamme ja asenteinamme. EU-tasolla tuoreita toimenpiteitä on jo monia.

Osana Suomen puheenjohtajuuskautta opetus –ja kulttuuriministeriö järjesti 23.–24.10.2019 kansainvälisen Research and Innovation Excellence through gender equality: New pathways and challenges -konferenssin aiheenaan sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Tuloksena syntyi julkilausuma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteistä muun muassa Horizon Europe –ohjelman toimeenpanossa. Konferenssin anti analysoidaan lisäksi tarkoin ministeriön hallinnonalalla kuluvan syksyn aikana ja sen vaatimat toimenpiteet otetaan huomioon keskusteluissa tiederahoittajien kanssa sekä korkeakoulujen kanssa käytävissä tulosneuvotteluissa.

Kulttuurin alalla Suomi puheenjohtajana ajaa kestävän kehityksen kulttuurisen ulottuvuuden vahvistamista. Tämä tarkoittaa kulttuuripolitiikan ja sen toimenpiteiden yhä systemaattisempaa hyödyntämistä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien SDG 5 (gender equality). Pyrimme puheenjohtajana lisäksi varmistamaan, että uusi Luova Eurooppa –ohjelma ottaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen huomioon kaikissa toimenpiteissä.

Liikunta-alan teemat lasten turvallinen ympäristö urheilussa sekä korruption vastainen työ urheilussa edistävät osaltaan sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tasa-arvokysymykset on otettu huomioon EU:n neuvoston päätelmien valmistelussa sekä muussa puheenjohtajuuskauden ohjelman valmistelussa. Lisäksi Suomi ja EU ovat mukana Euroopan neuvoston urheilun tasa-arvoa edistävässä All Inn –hankkeessa, josta lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Nuorisopolitiikan osalta digitaalista nuorisotyötä koskevissa EU:n neuvoston päätelmissä, jotka on hyväksytty jo työryhmätasolla, kehotetaan jäsenmaita muun muassa tarkastelemaan kaikkia esteitä,  kuten syrjinnän muotoja ja sukupuolistereotypioita, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti nuorten mahdollisuuksiin saada ja hankkia digitaalista osaamista opintojensa ja urapolkujensa ajan. Erityistä huomiota kiinnitetään niin sanottuihin STEAM aloihin: luonnontieteet, teknologia, taiteet, insinööritieteet ja matematiikka. EU:n nuorisokonferenssissa Helsingissä 1.–3.7. painotettiin vastaavasti jo kutsutasolla eri sukupuolten tasavertaista osallistumista ja tapahtuman ajaksi nimettiin erillinen häirintäyhdyshenkilö.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä päivitetään paraikaa suunnitelmaa toiminnalliseksi tasa-arvoksi ja yhdenvertaisuudeksi vuosille 2020–2023. Mottonamme päivitystyössä on ”sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti”. Tasa-arvon edistäminen tulee olla luonnollista ja sisäänrakennettua ministeriön kaikessa yhteiskunnallisessa vaikuttavuustyössä.