Anna-Maja Henriksson

Oikeusministeri

EU:n Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston puheenjohtajana olen edistänyt Suomen puheenjohtajakauden keskeistä tavoitetta: unionin yhteisten arvojen vahvistamista. Tasa-arvo on yksi EU:n keskeisimmistä kaiken toiminnan taustalla vaikuttavista arvoista.

Lokakuussa hyväksyimme päätelmät, joissa neuvosto toisti sitoumuksensa torjua syrjintää kaikin perusoikeuskirjassa luetelluin perustein. Sukupuoleen perustuva syrjintä on yksi näistä.

Puheenjohtajakaudellamme ajan rikosten uhrien oikeuksien vahvistamista Euroopan unionissa. EU:n olisi tehtävä kaikkensa myös sukupuoleen perustuvan väkivallan estämiseksi ja sen uhrien suojelemiseksi.

Joulukuun kokouksessa aion esittää hyväksyttäväksi neuvoston päätelmät rikoksen uhrien suojelusta. Haluamme tehdä EU:n laajuisen strategian uhrien oikeuksista. EU:ssa on jo kattavaa välineistöä, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä muun muassa siihen, että uhrin oikeus saada korvauksia toteutuu nykyistä tehokkaammin.

Uhrien oikeuksia koskevissa puheissa keskusteluissa olen nostanut esiin myös ihmiskaupan uhrit. Olen keskustellut ihmiskaupan vastaisesta työstä esimerkiksi tapaamisessa EU:n ihmiskauppakoordinaattorin kanssa. Joulukuussa tapaan EU-maiden kansalliset ihmiskaupparaportoijat.

Olen puhunut monenvälisen järjestelmän puolesta niin kahdenvälisesti kuin erilaisissa tilaisuuksissa. Euroopan parlamentissa pitämässäni puheessa korostin Istanbulin sopimuksen tärkeyttä. Kahdenvälisissä neuvotteluissa olen puhunut ratifioinnin tärkeydestä. Istanbulin sopimuksen ratifiointi on Suomelle puheenjohtajamaana tärkeää ja olen myös henkilökohtaisesti keskustellut sellaisten maiden ministerien kanssa, jotka eivät ole vielä ratifioineet Istanbulin sopimusta ja kehottanut heitä etenemään asiassa mahdollisimman nopeasti.