Aino-Kaisa Pekonen

Sosiaali- ja terveysministeri

Sukupuolten tasa-arvo on vahvasti esillä Suomen hallitusohjelmassa ja EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla pääteemoja ovat olleet hyvinvointitalous, työsuojelu sekä sukupuolten välinen tasa-arvo, jotka liittyvät myös toisiinsa.

Haluamme vahvistaa tasa-arvo- ja talouspolitiikan välisiä yhteyksiä. Tasa-arvon edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja naisten työmarkkina-aseman parantaminen ovat meille tärkeitä tavoitteita.

Suomen johdolla valmisteltiin päätelmät hyvinvointitaloudesta, jotka hyväksyttiin puheenjohtamassani Työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden ministereiden TSTK-neuvostossa lokakuussa. Hyvinvointitalous on politiikkalinjaus ja hallinnon malli, joka asettaa ihmiset ja heidän hyvinvointinsa politiikan ja päätöksenteon keskipisteeseen.

Hyvinvointitalous näkee ihmisten hyvinvoinnin itseisarvona, jonka lisäksi siinä luodaan hyvän kehä, jossa ihmisten hyvinvointi ja talous ruokkivat toisiaan hyödyttäen ihmisiä ja koko yhteiskuntaa. Hyvinvointitaloudessa kannatetaan yhtäläisiä mahdollisuuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista osallisuutta, sekä näihin investoimista.

Hyvinvointitalouspäätelmissä painotetaan, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen, naisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen, samapalkkaisuusperiaatteen varmistaminen, naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän sekä hoitovelvollisuuksien yhteensovittamisen helpottaminen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen ovat elintärkeitä kestävän ja osallistavan talouskehityksen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi sukupuolten välisten erojen kaventamista työllisyydessä, palkkauksessa ja eläkkeissä sekä naisten taloudellisen voimaannuttamisen lisäämistä pidetään oikeudenmukaisemman ja osallistavamman talouden edellytyksenä.

Päätelmissä myös pyydetään EU-komissiota hyväksymään erillinen sukupuolten tasa-arvoa koskeva eurooppalainen strategia, ja vahvistamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista budjetointia sekä niiden tehokasta täytäntöönpanoa kaikilla politiikan aloilla.

TSTK-neuvosto hyväksyi 10. joulukuuta myös erilliset päätelmät EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta ja tasa-arvoisista talouksista.

Suomi on yhdessä kahden muun EU-pj-trio-maan, eli Romanian ja Kroatian kanssa allekirjoittanut tasa-arvojulistuksen, mitä kautta tasa-arvo pysyy agendalla myös EU-puheenjohtajuuden siirtyessä pian Kroatialle.

Suomi jatkaa luonnollisesti tasa-arvon ja hyvinvointitalouden edistämistä myös itse, ja pidän tästä sosiaali- ja terveysministerinä omalta osaltani huolen.

Lisätietoja:

Linkki hyvinvointitalouspäätelmiin Euroopan unionin neuvoston verkkosivuilla.

Linkki tasa-arvopäätelmiin Euroopan unionin neuvoston verkkosivuilla.