Lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista piti Fingon jäsenyyttä merkityksellisenä omalle järjestölleen.

Jäsenet arvioivat Fingoa – mitä tulokset kertovat?

Fingo toteutti alkuvuodesta jäsenkyselyn, joka nosti esiin jäsenjärjestöjen tarpeita ja toiveita. Tulevaisuudessa meiltä odotetaan trendien haistelua, vahvaa viestintää ja rohkeita avauksia, kirjoittaa Fingon jäsensuhteiden asiantuntija Paula Lounasheimo.

Toteutimme alkuvuodesta Fingossa jäsenkyselyn, jonka tuloksia jaettiin jäsenistölle heti tuoreeltaan maaliskuussa. Nyt olemme pureskelleet tuloksia eri toimintojen osalta ja nostan tässä esiin tärkeimpiä huomioita. Pyrimme Fingossa jatkuvasti olemaan entistä jäsenkeskeisempiä ja kuuntelemaan herkällä korvalla jäsenjärjestöjemme toiveita ja tarpeita. Näiden viestien kuunteleminen ja niihin reagoiminen toimintaamme kehittämällä on jäsenkeskeisen toimintakulttuurin ytimessä.

Yleisesti saimme jäsenistöltämme hyvät arviot Fingon toiminnasta, mikä ilahdutti kovasti. Lähes 80 prosenttia piti Fingon jäsenyyttä merkityksellisenä omalle järjestölleen. Mitään valtavia yllätyksiä tuloksista ei noussut, mikä on omalla tavallaan hyvä asia: no news is good news. Arviot Fingon toiminnasta olivat kautta linjan hiukan laskeneet vuonna 2019 tehdystä kyselystä, ja olemmekin pohtineet mahdollisiksi syiksi niin koronan vaikutusta kuin vastaajaprofiilin muuttumista aiempaa hieman johtajakeskeisemmäksi. Syitä pohtiessa katse on toki syytä kääntää myös peiliin: Mitä voimme tehdä jatkossa paremmin ja miten?

”Pidän Fingoa lämpimänä, avoimena ja välittävänä kattojärjestönä.”

Henkilökohtaiset kohtaamiset fingolaisten kanssa koettiin erityisen merkityksellisiksi, ja samankaltaisia tuloksia on saatu aiemmistakin kyselyistä. Ilahduttavaa kyllä, yli puolet vastaajista oli ollut yhteydessä Fingon työntekijään viimeisen vuoden aikana. Avovastauksissa näkyi monia mainintoja Fingosta helposti lähestyttävänä, ystävällisenä ja palvelualttiina organisaationa, mikä lämmitti mieltä aivan erityisesti. Tunne siitä, että olemme kaikki samalla asialla reilumman maailman ja kestävän kehityksen edistäjinä, kukin omalla tavallaan, nousi vastauksista vahvasti esiin.

Tärkeintä Fingon toiminnassa

Tärkeimmiksi asioiksi Fingon toiminnassa jäsenten kannalta nousivat:

 1. Saamme tietoa ajankohtaisista asioista ja kehityskysymyksistä.
 2. Verkostoidumme muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
 3. Fingo puolustaa järjestöjen toimintatilaa ja työn rahoitusta.

Tämä kolmen kärki on pysynyt samana kahden vuoden takaisesta kyselystä, mutta järjestys on vaihtunut. Tiedon saamisen ja viestinnän tärkeys on nyt noussut ylitse muiden – niin tässä kysymyksessä kuin muissakin, joissa tarkasteltiin eri toimintojemme relevanssia jäsenten kannalta.

”Järjestöverkostoitumisen, koulutusten jne. kautta oman työn todellisuus saa peilauspintaa toisten järjestöjen kanssa ja on helpompi arvioida, missä kehitysvaiheessa oman järjestön työn laatu ja sisältö ovat.”

Verkostoitumisen tukeminen on aina ollut tärkeä osa Fingon toimintaa, ja sen arvostus on edelleen korkealla tasolla. Kun katsotaan järjestöjen eri toimintasektoreita usein käyttämällämme jakaumalla kehitysyhteistyö / globaalikasvatus / vaikuttamistyö, koettiin verkostoitumisen tukeminen erityisen tärkeäksi globaalikasvatusta tekevien järjestöjen kohdalla. Niille verkostomainen toiminta onkin hyvin luonteva ja tuttu tapa toteuttaa omaa toimintaa. Viime aikoina olemme lisäksi satsanneet kehitysyhteistyöhankkeita tekevien järjestöjen verkostoitumisen tukemiseen, ja se toivon mukaan näkyy myöhemmin myös jäsenkyselyiden tuloksissa.

Tiedon saanti oli tärkeintä kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille. Edunvalvonnan eli järjestöjen toimintatilan ja rahoituksen puolustamisen arvostus on laskenut aiemmasta kyselystä, mutta pysyy Fingon jäsenjärjestöjen tärkeyslistalla edelleen korkealla sijalla.

Festari, koulutukset ja viestintä tärkeimmät palvelut

Yksi Fingon toiminnan perusta ovat jäsenistöllemme tarjottavat palvelut. Palveluiden osalta kolmen kärki pysyy kyselystä toiseen muuttumattomana, järjestys vain välillä vaihtelee. Tällä kertaa järjestys oli seuraava:

 1. Maailma kylässä -festivaali (70%)
 2. Koulutukset (66%)
 3. Uutiskirje ja sähköpostilistat (53%)

Ehkä hienoisena yllätyksenä voi pitää sitä, että festivaali koettiin tärkeimmäksi erityisesti muuta toimintaa kuin kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen parissa. Ilahduttavaa on, että vaikka emme ole päässeet livefestareille nyt kahteen viimeiseen vuoteen koronan takia, tapahtuman arvostus jäsenpalveluna pysyy vankkumattomana. Koulutukset ovat Fingon jäsenpalveluiden kulmakivi, ja sen arvostus näkyy tuloksissa hyvin. Samoin Fingon ”perusviestintä” uutiskirjeen muodossa ja erilaisten sähköpostilistojen ylläpitäjänä kerää arvostusta vuodesta toiseen.

Järjestöt edistävät kestävän kehityksen tavoitteita

Kysyimme tämän vuoden kyselyssä tarkemmin järjestöjen työstä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030:n osalta. Ylivoimainen enemmistö jäsenistä eli 77 prosenttia ilmoitti järjestönsä toiminnan syöttävän agendatavoitteisiin. Avovastauksissa saimme hyvin kattavasti mainintoja siitä, mitä eri tavoitteita järjestöjen työ edistää ja miten.

”Agenda 2030 toimintaohjelma ja tavoitteet syöttävät suoraan organisaatiomme tulostavoitteisiin ja niiden seurantaan. Ne toimivat viitekehyksenä tavoitteelliselle vaikuttamistyölle ja ohjaavat kokonaisvaltaisesti toiminnan suunnittelua.”

Eniten mainintoja saivat tavoitteet 5 (sukupuolten tasa-arvo), 4 (hyvä koulutus) ja jaetulla kolmannella sijalla tavoitteet 1 (ei köyhyyttä), 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja 10 (eriarvoisuuden vähentäminen). Maininnat jakautuivat laajasti, ja 17 tavoitteesta mainittiin erikseen lähes jokainen eli 16 tavoitetta. Tämä puhuu selkeää kieltä suomalaisten kehitysjärjestöjen työn monipuolisuudesta sekä sitoutumisesta kestävän kehityksen edistämiseen.

Maailma ei ole valmis – eikä Fingokaan

Fingolla on vielä selvästi tekemistä esimerkiksi palvelujen markkinoinnin suhteen. Kyselyissä saamme välillä toiveita palveluista, joita jo tarjoamme. Esimerkiksi henkilökohtaista neuvontaa ja sparrausta hankkeisiin ja eteläyhteistyöhön liittyen saa meiltä ympäri vuoden. Järjestämme myös maa- ja teemakohtaisia tapaamisia järjestöjen kesken, usein jonkin jäsenjärjestön aloitteesta. Kannattaa siis olla meihin rohkeasti yhteydessä tapaamisehdotusten kanssa!

Toinen miettimistä vaativa asia on se, että monitoimijayhteistyön ja yritysyhteistyön verkostoitumismahdollisuudet saivat kyselyssä melko alhaiset prosentit. Kun jatkamme jäsenkyselyprosessia syksyllä haastattelemalla jäsenistöämme kohdennetusti ja tekemällä syväsukelluksia eri toimintalohkoihin, saamme toivottavasti selkeyttä ja vastauksia niin tähän kuin muihinkin jäsenkyselyn tuloksista jääneisiin pohdintoihin.

Tulevaisuus: uusia tuulia ja rohkeutta

Käännetään katse vielä hetkeksi menneestä tulevaan. Tulevaisuuden osalta jäsenistömme odotukset Fingoa kohtaan osuvat hyvin yksiin strategiamme painopistevalintojen kanssa. Esimerkiksi tulevaisuuksien ennakointia ja vahvaa viestintää toivotaan meiltä myös jatkossa.

Tulevaisuudessa Fingolta odotetaan:

 1. Tulevaisuuksien ennakointia ja trendien haistelua. (43%)
 2. Rohkeaa keskustelua järjestöjen roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa. (41%)
 3. Vahvaa viestintää kehityskysymyksistä. (33%)

Fingolta toivotaan selvästi uusien tuulien haistelua ja rohkeutta lähteä avaamaan keskusteluja – sellaista roolia, joka onkin kattojärjestölle luonteva. Viestintä nousi useissa muissakin vastauksissa korkealle, mitä jäsenten arvostukseen ja odotuksiin Fingoa kohtaan tulee. Erityisesti jäsenjärjestöjen viestien nostaminen aktiivisesti esiin medioissa ja Fingon omissa kanavissa sai kannatusta. Tässä painottelemme toki aina sen kanssa, miten paljon jäseniltä voi vaatia, kun pyydämme viestinnän ja koulutusten tarpeisiin heidän panostaan – jotta emme kuormittaisi liikaa, mutta kuitenkin toisimme esiin järjestöjen asiantuntemusta. Jatkossa aiomme strategiamme mukaisesti kehittää viestintää voimakkaasti eteenpäin.

Haluamme vastata aktiivisesti meihin kohdistuviin odotuksiin, ja tulevaisuuksien ennakoinnin kohdalla aiomme seuraavaksi tarttua siihen, miten voimme luoda systemaattisia ennakoinnin tapoja, joihin myös jäsenten olisi helppo tulla mukaan. Meiltä odotetaan myös rohkeaa keskustelua järjestöjen roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa, ja muun muassa vaikuttamisen osalta meidän pitää järjestöinä yhä enemmän ymmärtää, missä päätöksiä valmistellaan ja asemoida myös itsemme uudelleen. Samaan aikaan tuomme esiin kestäviä ratkaisuja tämän hetken monimutkaisiin haasteisiin.

Haluan vielä kiittää kaikkia jäsenkyselyyn vastanneita! Meille on hyvin arvokasta, että jäsenjärjestömme antavat aikaansa yhteiseen kehittämiseen. Pystymme suuntaamaan Fingon toimintaa yhä enemmän jäsenjärjestöjen toiveiden ja tarpeiden mukaan, kun saamme niistä ajankohtaista tietoa.

Työ jatkuu innolla ja omistautumisella kesän jälkeen. Nyt on kuitenkin aika vetää henkeä hurjan vuoden jälkeen – toivotan ihan jokaiselle upeaa, rentoa kesää!

Sitaatit on poimittu Fingon jäsenkyselyn 2021 avovastauksista. 

,

Lisätiedot aiheesta

 • Asiantuntija, kehitys ja innovaatiot Mika Välitalo

  Tuen Fingon jäsenjärjestöjen kyvykkyyttä hyödyntää teknologiaa ohjelmatyössään ja innovoida uusia ratkaisuja mm. yksityissektorin kanssa. Kokeilukulttuuri, ketterät menetelmät ja eri toimijoiden yhteistyö antavat vauhtia työlle. Kaiken keskellä on köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien toteutuminen.