Fingon jäsenistöön kuuluu noin 270 suomalaista kansalaisjärjestöä.

Jäsenet arvioivat Fingoa: Onko Kepan ja Kehyksen ajoista menty eteenpäin?

Lähes puolet vastanneista on sitä mieltä, että Fingo on mennyt järjestönä eteenpäin Kepan ja Kehyksen ajoista, selviää tuoreesta jäsenkyselystä. Parannettavaa toiminnasta kuitenkin vielä löytyy.

Teksti: Anne Peltonen

Fingo teki jäsenkyselyn keväällä 2021. Arviot Fingon toiminnasta olivat hyvät, vaikka pientä laskua tyytyväisyydessä oli tapahtunut.

Jäsenkyselyn tuloksia syvennettiin syksyllä 2021 tehdyillä jäsenhaastatteluilla. Haastattelut olivat myös mahdollisuus keskustella jäsenten kanssa ajankohtaisista asioista ja vaihtaa kuulumisia. Henkilökohtaiset kohtaamiset ovat tärkeitä, mutta valitettavasti ne saattavat arjessa jäädä usein muiden kiireellisten asioiden jalkoihin.

Yhteensä 43 jäsenjärjestöä haastateltiin, ja pyrkimyksenä oli haastatella mahdollisimman erilaisia toimijoita. Suuria yllätyksiä vastauksissa ei ollut, vaan ne olivat hyvin linjassa muiden Fingossa toteutettujen kyselyjen kanssa.

Onko 1+1 enemmän kuin 2?

Onko Fingo onnistunut säilyttämään molempien taustajärjestöjen – Kepan ja Kehyksen – vahvuudet?

Hieman yli kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että Fingo on tänä päivänä enemmän kuin Kepa ja Kehys aiemmin olivat. Hieman alle kolmasosa vastaajista ei puolestaan koe tilanteen muuttuneen. Muutaman vastaajan mielestä jotkin Fingon toiminnan osa-alueet ovat heikentyneet yhdistymisen myötä. Osa vastaajista ei tuntenut aiempia järjestöjä eivätkä tämän vuoksi voineet ottaa kantaa aiheeseen.

Palveluiden ja koulutusten koetaan pysyneen hyvällä tasolla. Palvelut hyödyttävät erityisesti pienempiä jäsenjärjestöjä, kun taas isommat järjestöt kokevat saavansa enemmän irti työryhmistä ja muista verkostoitumismahdollisuuksista.

Powerbank nostetaan haastatteluissa esimerkiksi uudesta toimintamallista, joka edustaa Fingon menemistä järjestönä eteenpäin. Viestintä saa myös positiivista palautetta ja Fingon brändin katsotaan näkyvän selkeämmin kuin edeltävien taustajärjestöjen.

Fingo on helpommin miellettävä kuin Kepa + Kehys. Selkeämpi kokonaisuus, palvelupaketti ja identiteetti. Sanoisin, että on enemmän kuin 2.

Sen sijaan vaikuttamistyön katsotaan jääneen jälkeen sen tunnettuudessa ja vaikuttavuudessa. Osa vastaajista kokee EU-vaikuttamisen heikentyneen, osa taas kaipaa Fingolta tehokkaampaa rahoitusvaikuttamista.

Kukaan vastaajista ei kuitenkaan ilmaise pitävänsä yhdistymistä huonona asiana. Yhdistymistä pidetään tärkeänä, sillä aiemmin järjestöjen toiminnassa oli päällekkäisyyksiä. Jäsenet näkevät edelleen mahdollisuuksia siihen, että yhdistymisestä syntyy jotain uutta ja parempaa. Järjestöissä tiedostetaan se, että toimintakulttuurin muutos voi viedä aikaa.

Yhdistyminen oli järkevää, mutta vielä ei olla päästy yli kahteen. Toimintakulttuuri muuttuu hitaasti ja toiminta kehittyy pikkuhiljaa. 

Vanhat suosikit pitivät pintansa – tärkeimmät palvelut jäsenille

Jäsenille tärkeimmissä palveluissa on luonnollisesti hajontaa, mutta eniten mainintoja saavat koulutukset, työryhmät ja verkostot sekä Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit. Sähköpostilistoja ja uutiskirjettä pidetään myös tärkeinä.

Erilaisten teemakoulutusten lisäksi Fingon hankeneuvonta saa kiitosta jäseniltä. Järjestöt näkevät myös, että etelän kumppaneilla voisi olla kiinnostusta osallistua Fingon koulutuksiin, jos tällaisia mahdollisuuksia tarjottaisiin.

Työryhmiä ja verkostoja pidetään tärkeinä, jotta alan ammattilaiset pääsevät vaihtamaan näkemyksiä keskenään. Työryhmien ja verkostojen kautta verkostoidutaan muiden toimijoiden kanssa sekä saadaan asiantuntevaa tietoa. Työryhmien toiminnasta toivotaan kuitenkin parempaa viestintää.

Maailma kylässä -festivaalin koetaan toimivan järjestöjen äänen kokoavana voimana. Festivaali sekä Mahdollisuuksien torit nähdään tärkeinä ihmisten kohtaamispaikkoina ja niiden tunnelmasta pidetään.

Varainhankinnan haasteet ja toiveet Fingolle

Fingon rahoitukseen ja varainhankintaan liittyvät koulutukset ja neuvonta saavat kiitosta: erityisesti pienillä järjestöillä on niille tarvetta. Resurssikysymykset mietityttävät monia järjestöjä. Suuremmat järjestöt toteavat varainhankinnan olevan hallussa mutta Fingon toivotaan perehtyvän erityisesti kansainvälisiin rahoituslähteisiin.

Monet haastateltavista toivovat yritysyhteistyön koulutusta ja koordinointia. Lisäksi Fingon odotetaan koordinoivan järjestöjen yhteistyötä rahoitusten hakemisessa.

Järjestöjen ennakointi ja tulevaisuustaidot

Viime kevään jäsenkyselyssä jäsenet odottivat Fingolta eniten tulevaisuuksien ennakointia ja trendien haistelua. Tästä syystä halusimme kysyä haastatteluissa, miten jäsenet näkevät ennakoinnin ja millaista tukea ennakoinnin kehittämiseen kaivataan.

Järjestöt lähestyvät ennakointia monista erilaisista näkökulmista. Osalla ennakointi lähtee liikkeelle perustoiminnasta, kuten jäsenten hankkimisesta, rahoituksen varmistamisesta tai mielipidevaikuttamisesta. Niissä järjestöissä, joissa tätä keskustelua on käyty enemmän, nousi esille erityisesti ennakointityökalujen käyttäminen, tulevaisuuskeskustelu, globaalien trendien tarkastelu sekä toimintaympäristön muutokset ja niihin varautuminen.

Vastaajien toiveissa nousi esille tulevaisuusajattelu globaalissa kontekstissa ja se, että Fingo ja suomalaiset järjestöt pohtisivat tulevaisuutta erityisesti tästä näkökulmasta. Lisäksi Fingolta toivotaan tukea muun muassa globaalikasvatuksen ennakointityössä ja Suomen poliittisen kentän muutosten ennakoinnissa.

Näiden haastatteluiden tekemisestä iso kiitos. Prosessi, jossa lähestytään jäsenjärjestöjä, on tosi arvokas ja merkityksellinen.

Lopuksi haluamme kiittää vielä lämpimästi kaikkia jäseniämme, jotka käyttivät aikaansa ja osallistuivat tekemiimme haastatteluihin! Saamamme palaute on erittäin arvokasta, ja meistä oli todella mukava päästä keskustelemaan kanssanne. Työ sen eteen, että yhä useamman mielestä 1+1 on enemmän kuin 2, jatkuu edelleen.

Seuraava jäsenkysely toteutetaan vuonna 2023, mutta palautetta saa antaa matalalla kynnyksellä myös sitä ennen, esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme tai laittamalla palautetta anonyymin palautelomakkeen kautta.