TOIMEKSIANTO: Fingon vaikuttamistyön väliarviointi 2020

1. Tausta 

Fingo on 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Tuomme ihmiset yhteen toimimaan reilumman maailman puolesta. Fingo syntyi, kun kaksi kehitysjärjestöä, Kepa ja Kehys, yhdisti voimansa ja muutti saman katon alle syksyllä 2018. 

Vaikuttamistyössään Fingo pyrkii vaikuttamaan kansalaisiin, poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin Suomessa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisellä tasolla globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Kepan ja Kehyksen yhdistyessä Fingoksi erityisesti vaikuttamistyön tavoitteet ja toimintatavat uudistuivat. Uudistuminen on käynnissä edelleen mm. henkilövaihdoksien ja Fingon strategian päivityksen johdosta.  

Fingon kehitysyhteistyöohjelma on suunniteltu vuosille 2019-2021. Fingon yhdistymisen vuosi 2018 toteutettiin Kehyksen ja Kepan erillisten suunnitelmien mukaisesti. Vuosi 2019 keskittyi vaikuttamistyön osalta eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin sekä Suomen EU-puheen-johtajuuskauteen. Keskeisenä ohjelmatavoitteena on ollut, että poliittiset päättäjät ja viranhaltijat hyödyntävät kansalaisyhteiskunnan asiantuntemusta ja edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä päätöksenteossa. Vaikuttamistyö on keskittynyt erityisesti kestävän kehityksen, kehityspolitiikan, ilmastonmuutoksen ja kestävän talouden teemoihin.  

Vaikuttamistyön väliarvioinnin on tarkoitus koota yhteen työn vahvuuksia ja haasteita sekä tuottaa suosituksia tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kehittämiseksi. Arviointi on itsenäinen osa koko ohjelman väliarviointia. 

 

2. Väliarvioinnin tarkoitus ja tavoitteet 

Väliarvioinnin tavoitteena on kehittää Fingon vaikuttamistyön tuloksellisuutta. Oppimisen tukemiseen keskittyvän tarkastelun tulokset ja suosituksen tuottavat tietoa toiminnan kehittämiseen ja erityisesti uuden ohjelmakauden 2022-2025 suunnitteluun. 

Vaikuttamistyön väliarviointi koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuuden ja tulostiedon sekä Fingon asiantuntijoiden ja johdon edustajien tarkentavien haastattelujen perusteella tehdään yhteenveto siitä, mitä tuloksia Fingossa on vaikuttamistyön osalta saatu aikaan, miten Kepan ja Kehyksen yhdistyminen on vaikuttamistyön osalta onnistunut ja mihin suuntaan vaikuttamistyössä ollaan nyt menossa. Toisessa osassa tuotetaan suosituksia vaikuttamistyön tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi keskeisten vaikuttamistyötä tekevien sidosryhmien haastatteluja hyödyntäen.  

 

3. Väliarvioinnin laajuus 

Tarkasteltava ajanjakso käsittää erityisesti Fingon ohjelmavuodet 1/2019-6/2020. Yhdistymisen ajalta vuosilta 2017-2018 sekä Kepan ja Kehyksen keskeisistä arvioinneista vuosilta 2015 ja 2017 hyödynnetään kirjallista materiaalia.  

Ulkoministeriön rahoittaman ohjelman rinnalla vaikuttamistyötä on tehty yllä mainittujen ohjelmavuosien aikana myös kolmessa hankkeessa. Näistä hankkeista (ks. Liite) hyödynnetään väliarviointiin liittyvää kirjallista arviointi- ja tulostietoa soveltuvin osin.  

Työn toteutukseen on arvioitu kuluvan noin 7-9 päivää.  

 

4. Väliarvioinnin kysymykset 

Arvioinnin tulisi vastata ainakin seuraaviin tarkoituksenmukaisuuteen ja tuloksellisuuteen liittyviin kysymyksiin väliarvioinnin tuloksia ja suosituksia esiteltäessä:  

Kirjalliseen materiaaliin sekä Fingon asiantuntijoiden ja johdon tarkentaviin haastatteluihin perustuva osuus: 

Minkälaisia tuloksia Fingon vaikuttamistyössä on saatu aikaan 2018-2020? Mitä on tehty ja miten? 
Miten Kepan ja Kehyksen yhdistyminen on vaikuttamistyön osalta onnistunut ja mihin suuntaan vaikuttamistyössä ollaan nyt menossa?  
Minkälaisia tuloksellisuuden kehittämiseen liittyviä vahvuuksia ja haasteita on vaikuttamistyön tämänhetkisten tulosten ja toimintamallien osalta havaittavissa?  

 

Erikseen sovittavien, keskeisten vaikuttamistyötä tekevien jäsenjärjestöjen ja sidosryhmäedustajien haastatteluihin perustuva osuus:  

Ovatko Fingon nykyinen rooli kattojärjestönä ja toimintatavat vaikuttamistyössä tarkoituksenmukaisia suhteessa tavoitteisiin?  
Miten toimintatapoja tulisi kehittää, jotta vaikuttamistyö olisi tarkoituksen-mukaisempaa? 
Minkälaisia vahvuuksia ja kehittymistarpeita Fingolla on vaikuttamistyön tämän-hetkisten tulosten ja toimintamallien valossa?  
Miten vahvuuksia ja erilaisia toimintatapoja tulisi hyödyntää entistä paremmin tuloksellisuuden parantamiseksi?  

 

5. Metodologia 

Metodologia viimeistellään yhdessä arvioijan kanssa. Menetelmät pitävät sisällään seuraavat osa-alueet:  

Kirjalliseen aineistoon perehtyminen (ks. liite)  
Kirjallisen katsauksen tuloksia hyödyntäen analysoidaan työn tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuuden kehittämistarpeita 
Fokusryhmähaastattelu vaikuttamistyötä tekeviltä järjestöiltä 
Fokusryhmähaastattelu muutamilta vaikuttamistyötä tekeviltä sidosryhmiltä. Fingon asiantuntijat mahdollisesti mukana.  
Tarpeen mukaan yksittäisiä työntekijöiden ja johdon haastatteluja lisätiedon keräämiseksi arvioinnin eri vaiheissa.  
Löydösten raportointi ja analysointi sekä johtopäätösten ja suositusten esittäminen 

 

6. Arvioijalta vaadittava osaaminen  

Etsimme arvioijaa, jolla on todennettua kokemusta vaikuttamistyöstä ja sen arvioinnista sekä ymmärrystä suomalaisten kehitysjärjestöjen toiminnasta ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista. Minimivaatimuksena on lisäksi tuntemus fokus-ryhmähaastatteluista menetelmänä.  

 

7. Alustava aikataulu ja vaadittavat tuotokset 

Tarjous, jossa esitellään ehdotus työsuunnitelmasta sisältäen aikataulun ja metodologian 18.6.2020 klo.12 mennessä 
Kokous Fingon arviointia koordinoivien henkilöiden kanssa työsuunnitelman viimeistelemiseksi 23.6.2020 mennessä 
Työsuunnitelman päivitetty versio 24.6.2020 mennessä 
Arvioinnin ensimmäisen osion kirjallisuuteen perustuvan yhteenvedon viimeistelty luonnos valmiina Fingon kommenteille 28.8.2020 mennessä 
Fokusryhmähaastattelut tehty 11.9.2020 mennessä 
Alustavien tulosten ja suositusten esittely Fingolle 23.9.2020 mennessä 
Viimeistely luonnos raportista 30.9.2020 mennessä 
Valmis raportti, johon Fingon kommentit on sisällytetty 16.10.2020 mennessä 
Tarvittavat haastattelut yksittäisten Fingon asiantuntijoiden/johdon edustajien kanssa väliarvioinnin aikana  

 

8. Tarjous 

Lähetä tarjouksesi ja CV sähköpostitse osoitteeseen senja.vaatainen(at)fingo.fi 18.6.2020 klo.12 mennessä.  

Tarjouksesi tulisi sisältää: 

Kuvaus kokemuksesta vastaavissa toimeksiannoissa  
Suunnitelma väliarvioinnin toteuttamisesta sisältäen metodologian sekä toteutusaikataulun 
Ehdotus työpäivien määrästä ja budjetista 

 

Valinnan tulokset ilmoitetaan viikolla 25.  

Tiedusteluihin vastaa Fingon asiantuntija Senja Väätäinen-Chimpuku: senja.vaatainen(at)fingo.fi, +358 50 3176747 

 

LIITE 

Kirjallisen aineiston päädokumentit (vaikuttamistyöhön soveltuvin osin): 

Fingon strategia 2018 
Fingon kehitysyhteistyöohjelma 2019-2021 ja raportit 2018, 2019 
Kepan vaikuttamistyön vastaanoton kartoitus 2015 
Kehyksen ohjelman 2016-2017 kehittävä arviointi  
UM:n evaluointi ohjelmatukea saavista kansalaisjärjestöistä 2017 (Kepa ja Kehys)  
Jäsenjärjestökysely: odotukset ja kokemukset 2019 
Fingon sidosryhmäkysely 2019 
Jäsenjärjestökysely: korona 2020 
Selvitystyö suomalaisten kehitysjärjestöjen organisoitumisesta tulevaisuudessa 2016 
Kepan jäsenjärjestöjen vaikuttamistyön kartoitus 2014 
“Reinforce development education and awareness raising in Europe – presidency project” -hankkeen tulosdata ja kehittävän arvioinnin raportti 2018, 2019 
Bridge 47 -hankkeen tulosdata 2018, 2019 
Vaadifaktat -Eurovaalikampanjan tulosdata 2019