Joukko erilaisia ihmisiä pitää toisiaan käsistä kiinni ja muodostavat ympyrän muotoisia piirejä.
Kuva: iStock / melitas

Hallitus ottaa yhdenvertaisuuden vakavasti paperilla ja Suomessa – toivottavasti myös käytännössä ja maailmalla

Tänään julkaistun tiedonannon perusteella Suomen hallitus vaikuttaa ottavansa yhdenvertaisuuden vakavasti − ainakin paperilla. Tiedonannossa on paljon hyvää konkretiaa ja jatkuvuutta. Kehitettävää löytyy etenkin kansainvälisen vastuun vahvistamisessa: yhdenvertaisuuden edistämisen tulee ulottua myös Suomen rajojen ulkopuolelle, koska elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Lisäksi koulutuksessa kannattaisi vahvistaa globaalin kansalaiskasvatuksen asemaa. Näin kommentoi tiedonantoa kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingo tänään vastineessaan hallituksen tiedonantoon.

Fingon toiminnanjohtaja Juha-Erkki Mäntyniemi kannustaa ministereitä näyttämään esimerkkiä yhdenvertaisuuden edistämisessä.

”Tiedonanto vaikuttaa rakentavalta, kattavalta, konkreettiselta ja kaikkiaan hyvin valmistellulta. Käytännössä ratkaisevaa ovat tiedonannon toimeenpano ja hallituksen ministereiden omat teot, puheet ja asenteet, joilla he luovat julkista keskustelukulttuuria, hyvien väestösuhteiden raameja ja mielikuvaa siitä, nähdäänkö ihmisten moninaisuus lähtökohtaisesti Suomessa uhkana vai mahdollisuutena”, Mäntyniemi sanoo.

Kehitettävää löytyy erityisesti kansainvälisestä vastuusta, arvioi kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen Fingosta.

”Suomen tulee edistää yhdenvertaisuutta myös kansainvälisesti. Tässä ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen: olemassa on jo hyviä, perusteltuja linjauksia. Hallituksen tulisi noudattaa kehityspoliittista selontekoa ja kestävän kehityksen toimikunnan strategiaa kattavasti, jotta yhdenvertaisuuden edistäminen ulottuu myös kansainväliseen tilaan. Suomi ei ole itsenäinen planeettansa: olemme maahanmuuton, talouden, kulttuurin ja monen muun yhteiskunnan osa-alueen näkökulmasta osa keskinäisriippuvaista maailmaa”, toteaa Mikkonen.

Fingo kannustaa maan hallitusta hyödyntämään paremmin myös globaalia kansalaiskasvatusta.

”Globaali kansalaiskasvatus on hyväksi todettu ja toimiva väline, jolla voidaan kehittää ymmärrystä ihmisten moninaisuudesta ja globaaleista ilmiöistä, jotka vaikuttavat esimerkiksi Suomen väestön moninaistumisen taustalla. Hallituksen kannattaisi laatia kansallinen strategia globaalin kansalaiskasvatuksen valtavirtaistamiseksi osaksi elinikäistä oppimista”, Mikkonen ehdottaa.

Lisätiedot:

Kehityspolitiikan asiantuntija Eppu Mikkonen, eppu.mikkonen@fingo.fi, p. 050 317 6726

***

Fingon vastine Valtioneuvoston tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Kaikille yhteinen Suomi on kaikille turvallinen Suomi

On tärkeää kuulla Suomen hallituksen vahva ja suoraviivainen sitoutuminen yhdenvertaisen yhteiskunnan tukemiseen ja rasismista irtisanoutumiseen. Tiedonannon viesti syrjimättömyyden periksiantamattomasta edistämisestä ja kaikille turvallisesta Suomesta tukee yhteiskuntarauhan rakentamista. Kuten pääministeri Orpo alustuksessaan totesi, pieni maa tarvitsee yhteisen sävelen.

Olemme vahvasti yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden tunnistamisen ja purkamisen puolella. Tiedonantoa seuraava toimenpideohjelma on lähtökohtaisen tärkeä, jotta sitoumukset näkyvät konkreettisina ja seurattavina tekoina. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasismin poistaminen vaativat toimia. Rohkaisemmekin toimenpideohjelman valmistelijoita avoimeen ja kuuntelevaan prosessiin, jossa osallistetaan yhteiskuntamme erilaisia toimijoita niin laajalti kuin mahdollista. Kansalaisyhteiskunnan kuuleminen on tärkeää, koska sen toiminta ulottuu laajasti yhteiskunnan eri toimintoihin ja eri väestöryhmien arkeen.

Suomen tulee edistää yhdenvertaisuutta myös kansainvälisesti

Olemme tyytyväisiä, että tiedonanto ankkuroi Suomen niin vahvasti olemassa oleviin sopimuksiin, myös vahvana kansainvälisenä toimijana ja pohjoismaisessa viitekehyksessä. Yhdenvertaisuuden tulee toteutua myös rajojen yli ja niiden ulkopuolella, sillä meidän tulevaisuutemme on kiinteästi ja erottamattomasti osa koko maailman tulevaisuutta. Suomen vankkumaton sitoutuminen ihmisoikeusperustaiseen linjaan on tärkeä lähtökohta. Tämän tulee näkyä voimakkaasti myös toimenpideohjelmassa. Suomen vahvuuksia globaalissa yhteistyössä ovat esimerkiksi syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-arvon, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä vammaisten oikeuksien edistäminen. Nämä tehtävät tulevat olemaan entistäkin tärkeämpiä osana sekä YK:ta että EU:ta.

Globaali kansalaiskasvatus välineenä yhdenvertaisuuden edistämisessä

Yhdenvertaisuuden perustana on suomalaisten kasvava kiinnostus ja oma kokemus yhdenvertaisuuden merkityksestä. Pidämme tärkeänä lisätä opetus- ja kasvatusalan henkilöstön osaamista ja resursseja yhdenvertaisuussuunnitteluun ja antirasististen toimien jalkauttamiseen. Osana toimeenpano-ohjelmaa globaalin kansalaiskasvatuksen vaikuttavuutta voitaisiin terävöittää ottamalla käyttöön strategia sen valtavirtaistamisesta elinikäisen oppimisen polkuun.

Kansalaisjärjestöillä on tärkeää tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnasta

Tiedonannossa nostetaan myönteisellä tavalla esiin kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia, ja todetaan esimerkiksi, että hallituksen ja kansalaisjärjestöjen vuoropuhelua vahvistetaan, ja järjestöt osallistetaan kampanjaointiin yhdenvertaisuuden puolesta.

Suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät päivittäin merkittävää työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. Järjestöt tarjoavat monenlaisia työvälineitä rasismin ja syrjinnän tunnistamiseen sekä niihin puuttumiseen. Järjestöt kutsuvat mukaan ja yhdistävät erilaisia ihmisiä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Siksi myös järjestöjen työn jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. 

Fingon kannanotto 31.8.2023: Kaikille yhteinen Suomi on kaikille turvallinen Suomi