Hackathon osallistujat seisovat ringissä hiekkakentällä. Aurinko paistaa.
Hankkeen aikana järjestettiin kaksi hackathon-tapahtumaa Lapinlahden Lähteellä.

Fingon vetämä Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke päättyi – oppien soveltaminen ja yhteistyö jatkuvat

Hankkeessa tarkasteltiin sivistyksen ja kasvatuksen roolia kestävän ja globaalisti oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena oli vahvistaa sivistys-, kasvatus- ja järjestöalan osaajien verkostoitumista, vertaisoppimista ja taitoja edistää toiminnassaan YK:n Agenda 2030 alatavoitteen 4.7:n mukaista oppimista. Samalla haluttiin tunnistaa ja välittää eteenpäin innostavia keinoja, joiden avulla motivoida globaaliin vastuuseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Teksti: Anna Kivimäki-Pelluz Kuva: Noora Isomäki

Fingon koordinoima Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hanke oli kymmenen kuukauden mittainen mielenkiintoinen matka globaalin oikeudenmukaisuuden, kestävän tulevaisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden teemojen äärelle. Hankkeessa tarkasteltiin sivistyksen ja kasvatuksen roolia globaalisti oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja nostettiin esiin globaalin kansalaiskasvatuksen teemoja ja menetelmiä.

Hankkeen aikana vahvistettiin hyvin monenlaisten toimijoiden osaamista globaalista kansalaiskasvatuksesta, eriarvoisuuksien purkamisesta ja systeemi- ja tulevaisuusajattelusta. Hanke toteutettiin yhteistyössä järjestöjen, tutkijoiden ja vapaan sivistystyön toimijoiden kesken ja sitä rahoittivat Sitra ja ulkoministeriö.  

Vertaisoppimista, yhteiskehittämistä ja podcast-sarja

Kymmenen kuukauden aikana tavoitettiin laajasti etenkin vapaan sivistystyön, järjestökentän, kasvatuksen ja tutkimus-, taide- ja kulttuurialan parissa toimivia. Hankkeessa onnistuttiin myös ”törmäyttämään yhteen” eri tavoin kestävän kehityksen, globaalin vastuun, kasvatuksen ja sivistyksen parissa toimivia ja nostamaan globaalin kansalaiskasvatuksen näkökulmia osaksi sivistyksestä käytävää keskustelua.

Hankkeen aikana:

  • Yli 450 henkilöä oppi hankkeen teemoista, ajankohtaisesta tutkimuksesta ja innostavista käytännön työkaluista hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa.
  • Matkalla kohti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuuttaseminaari kokosi 48 lähiosallistujaa ja 169 etäkatsojaa oppimaan globaalin kansalaiskasvatuksen teemoista. Hankkeessa toteutettiin myös kaksi hackathon tapahtumaa, kolme iltapäiväkahvitilaisuutta ja konsensustyöpajan yhdessä Vapaa sivistystyö ry:n kanssa. 
  • Kokemusten ja tiedon vaihtoa fasilitoitiin eri tavoin erityisesti järjestöjen, tutkijoiden, vapaan sivistystyön toimijoiden välillä. Verkostoitumistapaamiset ja keskustelualusta toivat yhteen yli 160 henkilöä.
  • Hankkeessa luotiin uusi Globaalikasvatusta-podcastsarja, jonka jaksoissa alan mielenkiintoiset asiantuntijat, tutkija ja vaikuttajat keskustelivat muun muassa tulevaisuusajattelun merkityksestä, eriarvoisuuksien purkamisesta, tunteista ja toimijuudesta sekä keinoista innostaa aktiiviseen kansalaisuuteen
  • Loppujulkaisuna syntyi Globaalin sivistyksen matkassa -opas, joka kokoaa yhteen hankkeen opit ja vinkit sivistys- ja kasvatustoimijoiden tueksi.   

Oppeja voidaan soveltaa monin eri tavoin esimerkiksi kasvatus-, järjestö- ja sivistystyön arjessa

Hankkeen aikana tarkasteltiin yhteistyökumppaneiden ja osallistujien kanssa YK:n Agenda 2030 tavoitteen 4.7. mukaista sivistystä ja kasvatusta. Osallistuneet nostivat vahvasti esiin sen, että kestävä ja oikeudenmukainen tulevaisuus edellyttää sitä, että meidän on opittava tarkastelemaan kriittisesti ja moninäkökulmaisesti niin historiaa, nykyhetkeä kuin tulevaisuuden suuntiakin ja uskallettava kohdata epämukavaltakin tuntuvia kysymyksiä esimerkiksi vallasta, etuoikeuksista ja eriarvoisuutta ylläpitävistä rakenteista. Globaali sivistys on esimerkiksi kriittistä ajattelua, reflektointikykyä, ymmärrystä maailman keskinäisriippuvuuksista sekä rohkeutta osallistua ja vaikuttaa.

Yhdessä pyrittiin myös tunnistamaan työkaluja, joiden avulla globaalia sivistystä ja toimijuutta voidaan vahvistaa. Tarinallisuus, draama, utopia-ajattelu ja yhteistoiminnalliset menetelmät nousivat esiin keinoina, jotka voivat johdatella tarkastelemaan kriittisesti ympäröivää maailmaa ja ravistella totuttuja ajatus- ja toimintamalleja. Lisäksi tulevaisuusajattelun ja tunnetaitojen vahvistaminen nähtiin tärkeänä – jotta voimme saada muutosta aikaan, on uskallettava kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia, kohdata epävarmuutta ja hankalaltakin tuntuvia kysymyksiä sekä toimia toisenlaisen tulevaisuuden rakentamiseksi.

Hankkeessa tuotettu Globaalin sivistyksen matkassa -opas kokoaa yhteen matkan aikana syntyneet opit ja vinkit järjestöjen, sivistystoimijoiden ja kasvattajien tueksi.

Yhteistyö ja vuoropuhelu globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi jatkuu tulevaisuudessakin

Hanke toi onnistuneesti yhteen kestävän kehityksen, globaalin kansalaiskasvatuksen, sivistyksen ja yhdenvertaisuuden parissa toimivia eri kentiltä ja tarjosi väyliä vuoropuhelulle ja kokemusten jakamiselle.  Se mahdollisti mielenkiintoisen yhteistyön järjestöjen, tutkijoiden ja non-formaalin kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Yhdessä pystyttiin tunnistamaan synergioita ja hahmottamaan asioita syvällisemmin ja monipuolisista näkökulmista.

Vaikka hanke onkin nyt tullut päätökseen, yhteistyö globaalinkansalaiskasvatuksen edistämiseksi jatkuu! Fingo jatkaa verkoston viestintäkanavan ylläpitoa ja järjestää jatkossakin tilaisuuksia ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Keskustelu hankkeen teemoista jatkuu myös Fingon koordinoimassa globaalikasvatusverkostossa ja 4.7.-vaikuttamistyöryhmässä.