Kepan toiminta-ajatus”Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta.”Kepan arvotKepa pyrkii luomaan maailmaa, jossa alla olevat perusarvot ovat toteutuneet.Rauha = tarkoittaa ensisijaisesti väkivallatonta tilaa tai tapaa toimia. Sen lisäksi se merkitsee vapautta pelosta ja uhkasta sekä vallanhimosta, joka tähtää toisten alistamiseen.Rauha tarkoittaa myös tilaa, jossa väkivaltaa, pelkoa ja uhkaa ylläpitäviä rakenteita ei enää ole.Ihmisoikeudet = ovat universaaleja, luovuttamattomia ja perustavanlaatuisia oikeuksia ja ne kuuluvat kaikille. Ihmisoikeudet on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.Kestävä kehitys = merkitsee oman, yhteisön, kansakunnan ja ihmiskunnan elämäntapojen mukauttamista luonnonvarojen käyttöön niin, että tulevilla sukupolvilla on samat mahdollisuudet tavoitella ihmisarvoista elämää kuin nykyisillä. Kestävä kehitys toteuttaa näitä periaatteita myös taloudellisesti ja sosiaalisesti.Tasa-arvo = merkitsee yhdenvertaisuutta sosiaalisissa, taloudellisissa, yhteiskunnallisissa tai kulttuurisissa rakenteissa, keskinäisissä sopimuksissa tai suhteissa niin yksityisessä kuin julkisessa tilassa riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, kielestä, uskonnosta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.Demokratia = on toimintaperiaate yhteisistä asioista päättämiselle ja merkitsee kaikkien ihmisten samanarvoista oikeutta osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.Yhteiskuntamallina demokratia tarkoittaa järjestelyä, jossa ylintä poliittista valtaa käyttää kansa. Toimintamallina demokratia on jatkuvaa vuoropuhelua yhteiskunnan yksilöiden ja eri ryhmien välillä.Yhteisvastuu = merkitsee vastuun ja taakankantamisen jakamista valtioiden, kansakuntien ja ihmisryhmien kesken.

Sivumäärä 2
Kirjoittajat Kepa
Julkaistu 28.04.2011