Ett bra Finland

Ett bra Finland, en bättre värld – Kepas rekommendationer för regeringsprogrammet 2019-2023

Esitteet

Vi har möjlighet att trygga både de nuvarande och kommande generationernas rätt till och förutsättningar för ett människovärdigt liv. Inom den finländska politiken kommer det under de närmaste åren att behövas mod att söka lösningar som bygger upp ett bättre Finland och en rättvisare värld.

År 2016 förband Finland sig tillsammans med andra länder till FN:s mål för hållbar utveckling, dvs. programmet
Agenda 2030. Samtidigt lovade vi att minska ojämlikheten och att utrota fattigdomen, förebygga klimat- och miljöhot, främja den sociala och ekonomiska jämlikheten och att respektera de mänskliga rättigheterna.

Ojämlikheten bromsar den hållbara utvecklingen på många sätt. Den undergräver den ekonomiska tillväxten och
fattigdomsbekämpningen och ökar ojämlikheten mellan könen. Samtidigt urholkas den sociala samhörighetskänslan
och demokratin. Hälso- och utbildningsklyftorna samt den generationsöverskridande fattigdomen leder till ökad
otrygghet och instabilitet.

Mängden koldioxid i jordens atmosfär steg till rekordnivåer 2016. Detta är ingen överraskning eftersom värmerekorden har slagits under tre år i rad.1 Dagens värld präglas av försämrade livsmiljöer och allt större naturkatastrofer, och vi överskrider jordens kapacitet betydligt. Vi lever i en situation där man medger att klimatförändringen är den största utmaningen för mänskligheten, men inte har modet att vidta åtgärder för att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till den nivå som fastställs i Parisavtalet.

Genom att bygga upp en hållbar ekonomi kan vi främja människors välfärd, skydda miljön och skapa bättre förutsättningar för ett bra liv för alla, både i Finland och utanför våra gränser. Det finns många olika verktyg för att skapa en hållbar framtid. Låt oss börja med att bygga det kommande regeringsprogrammet på FN:s mål för hållbar utveckling.

Sivumäärä 12
Kieli Ruotsi
Kirjoittajat Tuuli Hietaniemi, Katja Hintikainen, Lyydia Kilpi, Niina Mäki
Julkaistu 28.03.2018