Xayaburin patohanke on virallisesti jäissä lisäselvityksiä varten Kuva: Xayaburin patohanke on virallisesti jäissä lisäselvityksiä varten

Xayaburin patohanke Laosissa etenee Pöyryn tuella

Laosin hallituksen palkkaama suomalainen konsulttiyhtiö Pöyry on arvioinut kiistanalaisen Xayaburin padon teknisen suunnitelman ja suosittanut padon rakentamista. Laos haluaa Mekongin alajuoksun ensimmäisen suurpadon rakenteille vielä tänä vuonna.

Teksti: Timo Kuronen

 Viime huhtikuussa Laos taipui Mekongin pääuomaan suunnitellun Xayaburin patohankkeen lykkäämiseen, kun alajuoksun naapurit Thaimaa, Kambodzha ja Vietnam vaativat lisäselvityksiä suurpadon vaikutuksista. Toukokuussa Laosin hallitus palkkasi avukseen konsulttiyhtiö Pöyryn, tarkemmin sen sveitsiläisen tytäryrityksen Poyry Energy AG:n.
Elokuuhun mennessä Pöyry oli arvioinut Xayaburin padon teknisen suunnitelman ja sen, miten naapurimaiden huolet alueen kalaston ja maanviljelylle tärkeiden jokisedimenttien liikkumisesta voitaisiin ottaa hankkeessa paremmin huomioon.
Bangkok Post -päivälehden haastatteleman Laosin energiaministeriön sähköosaston johtajan Viraphonh Viravongin mukaan Pöyryn selvitys kattoi viisi eri osa-aluetta. Padon turvallisuudesta Pöyry ei löytänyt huomautettavaa: sen pitäisi kestää kerran 10 000 vuodessa tapahtuva tulva tai maanjäristys.
Xayaburin padon ei pitäisi muuttaa veden laatua ollenkaan. Jokiliikenteen huomioimisen osalta suunnitelma noudattaa Mekongin jokikomission suosituksia, eli laivoille aiotaan rakentaa sulku. Kalastovaikutusten suhteen Pöyry suosittaa kaloille turvallisia turbiineja sekä kalahissin rakentamista. Sedimenttien huuhtelemiseksi pois patoaltaasta konsulttiyhtiö ehdottaa vähintään viiden avattavan portin rakentamista patoseinämän pohjalle.
Viravongin mukaan insinöörien loppupäätelmä on, että esitetyt ratkaisut toteuttamalla pato voidaan rakentaa. Laos aikoo esittää Pöyryn loppuraportin lähiaikoina muille jokivarren maille. Viravong uskoo, että Laos saa naapurimaat vakuuttuneiksi ja loppuvuodesta pidettävässä jokikomission ministeritason kokouksessa patohanke hyväksytään.
Pöyry piti alueellista konsultaatiota riittävänä
Pöyry teki alkukesästä Laosin energiaministeriölle myös toisen selvityksen. International Rivers -järjestö julkisti kesäkuussa järjestölle vuodetun energiaministeriön kirjeen, jonka mukaan Pöyry oli arvioinut Laosin antaneen Mekong-maille riittävän mahdollisuuden arvioida, keskustella ja kommentoida Xayaburin patohanketta. Kirje oli lähetetty padon thaimaalaiselle rakentajayhtiölle.
International Rivers pyysi kirjeestä arvion amerikkalaiselta lakitoimistolta. Lakitoimiston mukaan Laosin energiaministeriö rikkoi kansainvälistä lainsäädäntöä ja Mekong-maiden välistä sopimusta. Mekongin alueen mailla ei ole ollut käytettävissään kaikkea tarvittavaa tietoa ja maat olivat huhtikuussa sopineet konsultaatioprosessin jatkamisesta.
Myös padon lähistöllä pidettyjä kansalaiskuulemisia pidetään riittämättöminä. Bangkok Postin haastattelemat kyläläiset eivät vielä tiedä, minne ja milloin heidän tulisi muuttaa pois patoaltaan tieltä. Xayaburin hanke aiheuttaa ainakin 1300 perheen pakkomuuton pois joen varresta. Laosin hallituksen päättäväisyyttä padon suhteen kuvaa se, että patotyömaata varten on jo rakennettu uusi tie.
Xayaburi olisi ensimmäinen pato Mekong-joen alajuoksun pääuomassa. Lokakuussa 2010 julkaistu yhdentoista patohankkeen yhteisvaikutuksista tehty strateginen ympäristöarviointi (SEA) suositti, että Mekongin alajuoksun maiden olisi lykättävä päätöksiä vesivoimapatojen rakentamisesta joen pääuomaan ainakin kymmenellä vuodella. Arvion tilasi Mekongin jokikomissio, jonka yksi suurimmista rahoittajista on Suomen valtio.