Vaikutukset Mekongin alueen ihmisiin ja ympäristöön huolettavat kansalaisjärjestöjä Kuva: Vaikutukset Mekongin alueen ihmisiin ja ympäristöön huolettavat kansalaisjärjestöjä

TEM: Pöyry ei rikkonut yritysvastuuohjeistoja Laosin patohankkeessa

Suomalaisyhtiöstä valituksen tehneet kansalaisjärjestöt ovat tyrmistyneitä siitä, että Pöyry näyttää päässeen kuin koira veräjästä kiistellyssä Xayaburin patohankkeessa Mekongin alueella.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Guenter Guni

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) antoi 18. kesäkuuta lausunnon, jonka mukaan suomalainen konsulttiyhtiö Pöyry ja sen sveitsiläinen tytäryhtiö eivät ole rikkoneet OECD:n kansainvälisiä yritysvastuuohjeistoja kiistanalaisessa Laosin Xayaburin patohankkeessa.

Siemenpuusäätiö, Maan ystävät ja 13 muuta kansalaisjärjestöä valittivat kesäkuussa 2012 Pöyryn toimista Mekongilla TEMiin, joka toimii Suomessa OECD:n kansallisena yhteyselimenä.

Valituksessa katsottiin, että Pöyry oli rikkonut kestävää kehitystä koskevaa suositusta, huolellisuusvelvoitetta sekä useita ympäristökohteiden suosituksia. Valituksen mukaan Pöyry on vienyt myös pohjaa pois Suomen viralliselta kehityspolitiikalta ja siten aiheuttanut julkisten varojen tuhlausta.

TEM piti valitusta vilpittömänä ja perusteltuna ja otti sen tarkempaan käsittelyyn. Pöyry kiisti kaikki syytteet.

Kuultuaan ympäristö- ja ulkoministeriötä ja kiistan osapuolia työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin päästi Pöyryn huomautuksella, eikä asian käsittely etene OECD:hen. TEMin mukaan Pöyryn olisi pitänyt aktiivisemmin tiedostaa asemansa hankkeessa.

TEM myös suosittaa, että vastaavissa erityisen suurissa hankkeissa ei tule jatkossa edetä, ennen kuin riittävän perusteelliset selvitykset vaikutuksista esimerkiksi ympäristölle ja ihmisoikeuksiin on tehty.

Järjestöt: Täysin puutteellinen päätös

Pöyry ilmoitti tuoreeltaan olevansa lausuntoon tyytyväinen. Samaa ei voi sanoa järjestöjoukosta, joka yhtiöstä valituksen teki. Siemenpuusäätiön ja Maan ystävien yhteinen tiedote kutsuu TEMin päätöstä täysin puutteelliseksi.

Erityisesti järjestöt kritisoivat sitä, että Pöyryn TEMille antama vastine on ollut tiukasti luottamuksellinen, eivätkä järjestöt ole näin ollen saaneet tietoonsa käsittelyn kannalta keskeisiä tietoja.

”Pöyryn esittämiä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja ei ole voitu oikoa, ja tämä näkyy nyt selvästi päätöksessä”, järjestöt toteavat.

”Vaadimme käsittelyn uusimista. OECD:n ohjeiden toimeenpano Suomessa on käsittelyn aikana osoittautunut puutteelliseksi ja kansalaisjärjestöjä syrjiväksi. Muun muassa kantelussa keskeinen Pöyryn eturistiriita sen palveluissa Laosin epädemokraattiselle hallitukselle on sivuutettu. Uudessa käsittelyssä tulisi oikeasti tutkia mitä Pöyry on tehnyt ja jättänyt tekemättä”, toteaa Otto Bruun Maan ystävistä.

Myös Joseph Wilde yritysvastuuta edistävästä OECD Watchista ihmettelee Suomen kansallisessa yhteyselimessä pidettyä luottamuksellisuuden tasoa.

”Esimerkiksi Iso-Britanniassa yhteyselimen tekemä päätös jouduttiin kumoamaan, koska se perustui tietoon, joka ei ollut kanteluprosessin aikana molempien osapuolien käytettävissä”, Wilde sanoo.

Vastineensa salaamisen lisäksi Pöyry myös kieltäytyi vuoropuhelusta tutkimusprosessin aikana.

Finnwatch: Hampaatonta yritysvastuupolitiikkaa

Finnwatchin mielestä TEMin ja sen alaisen Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnan lausunto on oire Suomen hampaattomasta ja aliresurssoidusta yritysvastuupolitiikasta.

”Lausunnossa ei arvioida lainkaan Pöyryn ihmisoikeusriskien arviointiin liittyvien prosessien olemassaoloa tai riittävyyttä. Yhtiön mahdollista eturistiriitaa sekä projektin toteuttamisen arvioijana että toteuttajana ei myöskään huomioida”, Finnwatch toteaa.

Neuvottelukunnan käytössä ei myöskään ole Finnwatchin mukaan ollut kaikkia valituksen tehneiden järjestöjen lähettämiä aineistoja.

”Laihana kompromissina Yhvan lausunnossa tuodaan esiin, että Pöyryn olisi tullut toimia vastuullisemmin patohankkeessa. Tästä huolimatta yhtiölle ei anneta minkäänlaisia konkreettisia toimintaohjeita vastuullisuuden toteuttamiseksi”, Finnwatch pahoittelee.

Finnwatchin edustaja Yritys- ja yhteiskuntavastuun neuvottelukunnassa jätti lausuntoon eriävän mielipiteen.

TEM: Ei resursseja edistää OECD:n ohjeistoa yritysvastuusta Suomen sitoumuksesta huolimatta

Finnwatch muistuttaa tiedotteessaan, että hallitusohjelman mukaan suomalaisten yritysten tulisi olla yritysvastuun edelläkävijöitä.

”OECD:n toimintaohjeisto on keskeisin kansainvälisen yritystoiminnan vastuullisuutta ohjaava normisto, jonka edistämiseen Suomi on sitoutunut”, Finnwatch huomauttaa.

Siitä huolimatta työ- ja elinkeinoministeriö on raportoinut kesäkuussa 2013 OECD:lle, ettei Suomella ole ohjeiston soveltamiseen varattua budjettia tai henkilökuntaa, ja ettei Suomi ole oma-aloitteisesti edistänyt ohjeistojen käyttöönottoa. TEM ei myöskään ole seurannut tai tutkinut, tuntevatko suomalaisyritykset OECD:n ohjeiston, eikä käyttänyt Suomen lähetystöverkostoa näistä ohjeista tiedottamiseen.

Kepan Kehitystä ja politiikkaa -blogi: Pöyry-tapaus esimerkki yritysten rankaisemattomuudesta?
TEM: Pöyry Oyj on noudattanut OECD:n toiminta-ohjeita Laosin patohankkeessa
Pöyry: Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti Pöyryn noudattaneen OECD:n toimintaohjeita Xayaburin vesivoimalaitosprojektissa Laosissa
Finnwatch: Pöyry pääsi kuin koira veräjästä