Raportti: Pohjoismaiden pitäisi tukea kehittyvien maiden verojärjestelmiä monipuolisemmin

Joulukuussa julkaistu Quality Tax Aid? -raportti tarkastelee Pohjoismaiden tukea kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi. Raportti keskittyy monikansallisten toimijoiden kautta kanavoituun tukeen.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: The Nordic Alliance for Tax Justice

Tuore raportti kehottaa Pohjoismaita monipuolistamaan tukeaan kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi. Quality Tax Aid?raportin ovat julkaisseet yhteistyössä kahdeksan pohjoismaista kansalaisjärjestöä. Fingo on yksi julkaisijoista.

Raportti keskittyy etenkin siihen tukeen, mitä Pohjoismaat kanavoivat monikansallisten toimijoiden kautta. Pohjoismaat osallistuvat etenkin Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ohjelmiin. Niiden osuus Pohjoismaiden kokonaistuesta kehittyvien maiden verojärjestelmiin on kasvanut vahvasti vuosina 2015–2019.

Kaiken kaikkiaan Pohjoismaat tukevat matalan tulotason maita verokysymyksissä pitkälti juuri monikansallisten toimijoiden kautta.

Suomi on kuitenkin tässä suhteessa poikkeus muista Pohjoismaista. Se on nimittäin jo aikaisemmin toiminut raportin suosituksen mukaisesti ja monipuolistanut rahoitustaan kehittyvien maiden veropohjan vahvistamisessa.

”Me järjestöt olemme tapahtuneeseen muutokseen tyytyväisiä ja kannustamme Suomea jatkamaan samaan suuntaan. On tärkeää, että tukea kohdistetaan nimenomaan paikallisille toimijoille,” sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Suomi on viime vuosina siirtänyt rahoituksensa painopistettä kansallisille ja alueellisille afrikkalaisille instituutioille sekä myös kansalaisyhteiskunnan toimijoille, kuten Tax Justice Network Africalle. Lisäksi Suomi painottaa monikansallisessa yhteistyössään YK-järjestöjä ja osallistuu tällä hetkellä YK:n kehitysohjelman UNDP:n verotukea kanavoivaan hankkeeseen.  

Läpinäkyvyys ehdoton edellytys

Quality Tax Aid? -raportti tarkastelee erityisesti sitä, saavuttaako monikansallisten toimijoiden kautta kanavoitu tuki kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi niitä laadullisia tavoitteita, joihin Pohjoismaat ovat osana Addis Tax Initiative -aloitetta sitoutuneet.

Maailmanpankilta ja IMF:ltä oli kuitenkin haastavaa saada raporttia varten tietoa työn tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Tämän takia myös arviointia oli haastavaa tehdä.

”Aktiviteettien ja niiden seurannan läpinäkyvyys on ehdoton edellytys sille, että kaikkien toimijoiden on mahdollista arvioida toiminnan vaikutuksia”, sanoo Hakkarainen.

Verotuksella on keskeinen merkitys kestävämmän tulevaisuuden saavuttamisessa. Lisääntyneillä verotuloilla kehittyvät maat voivat vähentää riippuvuuttaan muista maista ja rahoittaa sosiaalisia palveluja kansalaisilleen.   

Raportissa kehutaan Suomen pyrkimystä vaikuttaa niiden monikansallisten toimijoiden linjauksiin ja toimintatapoihin, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Raportti suosittelee muun muassa, että Pohjoismaiden tulisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä verokysymysten parissa.

Raportin kaikki suositukset on tiivistetty suomeksi alle. Lue koko raportti Fingon verkkosivuilta.

Raportin suositukset tiivistettyinä

Pohjoismaiden tulisi:

  1. Varmistaa, että niiden tuki kehittyvien maiden veropohjien vahvistamiseksi on määrällisesti Addis Tax Initiative -sitoumuksen tasolla.
  2. Analysoida yhdessä muiden Addis Tax Initiative -sitoumuksen jäsenten kanssa avustuskanavia ja varmistaa, että varoja ohjataan monipuolisesti eri toimijoille, jotka työskentelevät kehittyvien maiden veropohjien vahvistamiseksi.
  3. Varmistaa, että annettu tuki on mahdollisimman hyvin linjassa Addis Tax Initiative -sitoumuksen kanssa. Mukaan lukien esimerkiksi se, että tukea ohjataan kehittyvien maiden paikallisille instituutioille ja kansalaisyhteiskunnalle.
  4. Kehittää selkeät strategiat kaikille monenkeskisille toimijoille, jotka toimivat kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi. Strategiat tulisi luoda yhdessä kehittyvien maiden kanssa siten, että myös kansalaisyhteiskunnan toimijoita on mukana.
  5. Vaikuttaa monenkeskisiin toimijoihin siten, että niiden kehittyvien maiden veropohjaa vahvistavat ohjelmat edistävät erityisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja progressiivista verotusta sekä vähentävät taloudellista eriarvoisuutta.
  6. Tukea vahvan seurantamekanismin kehittämistä Addis Tax Initiative -sitoumukselle.
  7. Varmistaa, että kaikki kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseen tähtäävät ohjelmat huomioivat vaikutukset taloudelliseen, sosiaaliseen ja sukupuolten väliseen epätasa-arvoon.
  8. Varmistaa, että kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi toimiville ohjelmille tehdään säännöllisiä riippumattomia arviointeja.
  9. Vahvistaa Pohjoismaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kehittyvien maiden veropohjan vahvistamisessa.