DAC kehittää tilastointiaan

OECD:n kehitysapukomitea DAC on uudistanut kuluvan kevään aikana tilastoportaaliaan: selkeyden ja päivitetyn rakenteen ohella uudistus tuo saataville uusia kiinnostavia aineistoja.

Teksti: Minna Mayer Kuva: Zketch

OECD:n kehitysapukomitea DACin tilastoportaali on kehityspolitiikan merkittävin julkinen tietokanta. Sen keskeisenä vaikeutena on kuitenkin ollut aineiston lukemattomien erilaisten aputyyppien, niiden alatyyppien ja sektoreiden monimutkaisen kokonaisuuden hahmottaminen.
Kuluvan kevään aikana DAC on uudistanut portaaliaan: kaivatun selkeyden ja päivitetyn rakenteen ohella uudistus tuo saataville uusia kiinnostavia aineistoja. Uusi järjestelmä on syntynyt yli kahden vuoden prosessin tuloksena, ja OECD on toteuttanut hankkeen yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten IMF:n kanssa.
Järjestelmän aiempi versio rakentui kahdenvälisiin ja monenkeskisiin projektikategorioihin, joiden alla eroteltiin lahjamuotoinen ja lainamuotoinen apu. Uudistetussa järjestelmässä kategorioita on kahdeksan:

budjettituki,
ohjelmat ja rahastot,
projektityyppiset interventiot,
asiantuntijat ja tekninen apu,
stipendit ja opiskelijoiden kulut avunantajamaissa,
velkahelpotukset,
hallinnolliset kulut sekä
muut avunantajamaiden kustannukset.

Näiden kahdeksan kategorian alle on jaettu erilaiset aputyypit, joita on uudessa järjestelmässä yhteensä yli sata. Niiden numerointia on yksinkertaistettu, minkä ansiosta uusi kokonaisuus on tietomäärän lisääntymisestä huolimatta entistä selkeämpi. Uutta tietoa on saatavilla muun muassa yksityisen sektorin toiminnasta sekä valtioiden myöntämistä budjettituista ja osallistumisesta rauhanturvatehtäviin. Samalla helpotetaan kehitysapujärjestelmän tutkimusta.
Poliittiset tavoitteet paremmin esille
Avunantajamaissa tapahtuvan toiminnan selkeä tilastointi antaa paremman kuvan siitä, minkälainen toiminta lasketaan kehitysyhteistyöksi. Myös projektien poliittiset tavoitteet, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen ja ilmastonmuutoksen estäminen, tulevat uudessa tyyppiluokituksessa aiempaa paremmin esille.
Vaikka uusi järjestelmä tukee valmistuttuaan entistä paremmin kehitysavun nykytavoitteita ja linjauksia, tiettyihin aineistohakuihin uusi järjestelmä voi kuitenkin tuoda myös kankeutta: Aiempi järjestelmä mahdollisti helposti apukokonaisuuksien suurten linjojen kansallisen ja kansainvälisen tarkastelun, kuten esimerkiksi lahja-avun ja laina-avun välisen suhteen vertailun. Uudistunut rakenne lähentelee malliltaan kehitysyhteistyön toista, niin sanotttua sektorittaista luokittelua, jossa sama aineisto on luokiteltu kahdentoista yhteiskunnallisen sektorin alle.

Lisätietoa uudistuksesta: DAC Statistics: A new classification by type of aid.
DACin tilastoportaali: ODA by Donor.