Selvitys: Etelän vapaaehtoistyöstä pontta työnhakuun ja hyödyllisiä taitoja työelämään

Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon kautta kehitysmaissa työskennelleille vapaaehtoisille tehdyn kyselyn mukaan vapaaehtoistyökokemuksesta on hyötyä työllistymisessä. Lisäksi vastaajat kokivat kehittäneensä monia työelämässä hyödynnettäviä taitoja.

Teksti: Kepan tiedote

Kyselyyn vastanneista entisistä Etvo-vapaaehtoisista 74,3 prosenttia oli sitä mieltä, että kehitysmaassa tehdyllä vapaaehtoistyöllä on ollut vaikutusta työllistymiseen. Vastaajista 61,5 prosenttia arvioi, että kokemus on vaikuttanut positiivisesti työn saamiseen heti vapaaehtoistyöjakson jälkeen.
”Etvo-ohjelman kautta tehty vapaaehtoistyö nähtiin hyvänä väylänä erityisesti järjestö- ja kehitysyhteistyöalan töihin. Kokemusta pidettiin hyödyllisenä myös muiden alojen, kuten opettajan tai toimittajan töitä hakiessa”, kertoo Etvo-ohjelman koordinaattori Anni Vihriälä.
Työnhaun lisäksi Etvo-vapaaehtoistyön aikana saaduista kokemuksista on hyötyä myös työelämässä. Tätä mieltä oli 86,9 prosenttia kyselyyn vastanneista. Entiset vapaaehtoiset kertoivat vapaaehtoistyön antaneen muun muassa uusia näkökulmia ja ideoita, itsevarmuutta, elämänkokemusta sekä ymmärrystä globaaleista asioita.
”Kyselyn mukaan Etvo-vapaaehtoisena saatua kokemusta arvostetaan monilla eri ammattialoilla. Vastaajat kertoivat saaneensa varmuutta pärjätä haastavissa tilanteissa ja kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa työympäristössä. Lisäksi karttuivat muun muassa paineensietokyky sekä esiintymis- ja projektinjohtotaidot. On selvää, että tällainen osaaminen on hyödyksi tämän päivän työelämässä alalla kuin alalla”, Vihriälä toteaa.
Työelämävalmennustuki oli vapaaehtoisille tärkeä
Vuoteen 2010 saakka Etvo-ohjelmaan osallistumiseen oli mahdollista saada työelämävalmennustukea. Kyselyyn vastanneista entisistä vapaaehtoisista 61,5 prosenttia oli saanut tukea.
Vuonna 2011 työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin muutti tulkintaansa. Teoriassa työelämävalmennustukea voisi edelleen saada vapaaehtoistyöhön, mutta se edellyttäisi sitä, että kohdemaassa olisi suomalaisen, Etvo-ohjelmaan osallistuvan järjestön työntekijä ohjaamassa työtä. Etvon kohdalla näin ei pääsääntöisesti ole, sillä vapaaehtoiset työskentelevät suomalaisten järjestöjen Etelän kumppanijärjestöissä.
”Työ- ja elinkeinoministeriön olisi hyvä arvioida tulkintaansa uudelleen. Selvityksestämme käy ilmi, että vapaaehtoistyöhön lähteminen ei olisi ollut monille mahdollista ilman työelämävalmennustukea. Tukea saaneet myös kokivat hyötyneensä vapaaehtoiskokemuksestaan työllistymisessä enemmän kuin Etvo-vapaaehtoisena ilman tukea olleet”, kertoo Vihriälä.
Johannan Harjunpään Kepalle tekemään kyselyyn vastasi noin 48 prosenttia kaikista vuosien 2006—2010 aikana Etvon kautta maailmalle lähteneistä 81 vapaaehtoisesta.
Lisätietoja

Henna Hakkarainen
Tiedottaja
henna.hakkarainen@kepa.fi
040-5941379
Etvo.fi: Palanneiden vapaaehtoisten työllistymisselvitys 2012

Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo on Kepa ry:n vapaaehtoisohjelma, jonka kautta voi lähteä vapaaehtoistyöhön Kepan jäsenjärjestöjen paikallisiin yhteistyöjärjestöihin Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.