Lausunto EU:n rahoituskehyksestä

Fingo antoi 23.5. pyynnöstä eduskunnan suurelle valiokunnalle kirjallisen asiantuntijalausunnon valmistautumisesta EU:n tulevaan monivuotiseen
rahoituskehykseen.

Fingon esittämät suositukset:

 • EU turvaa kehitysyhteistyön rahoituksen nykytason NDICI:ssä ja EU:n pitkän aikavälin
  budjetissa 2020–2027 sekä nostaa rahoituksen tasoa seuraavassa budjettikehyksessä.
 • NDICI:n rahoituksen taso säilytetään nykytasolla EU:n monivuotisessa budjetissa 2020–2027.
  EU laatii tiekartan seuraavaa EU:n rahoituskehystä varten nostaakseen jäsenmaidensa –
  mukaan lukien EU:n kautta rahoitettava osuus – virallisten kehitysyhteistyömäärärahojen
  (official development assistance – ODA) tason 0,7 % BKTL:stä ja ODAn vähiten kehittyneille
  maille (least developed countries – LDC) menevän osuuden 0,2 % BKTL:stä vuoteen 2030
  mennessä.
 • EU ei siirrä ODA-kelpoisia kehitysyhteistyövaroja maahanmuuton kustannuksiin
  monivuotisessa rahoituskehyksessä, koska se vaarantaa varsinaisen kehitysyhteistyön
  tulosten saavuttamisen.
 • Euroopan komissio raportoi säännöllisesti tavoitteiden saavuttamisesta NDICI:n ODAa
  koskevien lukujen osalta. Euroopan parlamentilla on vahvempi rooli kehitysyhteistyön
  ohjelmoinnissa, erityisesti NDICI:n allokoimattomien nopean vastineen rahoitusten
  mobilisaatiossa.
 • EU ohjaa ympäristölle ja ilmastolle haitalliset rahoitusvirtansa tukemaan ilmastotavoitteiden
  saavuttamista. Samalla se etsii uusia innovatiivisia keinoja asettaa hiilelle hinta ja toteuttaa
  saastuttaja maksaa -periaatetta vihreä siirtymän jouduttamiseksi.
 • EU ohjaa uutta ja lisäistä rahoitusta ilmastonmuutokselle alttiiden yhteisöjen ihmisoikeuksien
  turvaamiseksi. EU ajaa kansainvälisen ilmastorahoitusjärjestelmän uudistamista
  johdonmukaisesti suuntaan, jossa rahoitus on saavutettavaa ja ennakoitavaa
  ilmastonmuutoksen eturintamassa oleville haavoittuville ryhmille.
 • Käsiteltäessä Suomen rahoitusasemaa EU:ssa ei painoteta käsitteitä nettomaksuasema ja
  Suomen saanto, koska ne ohjaavat käsittelemään rahoitussuhdetta liian yksinkertaisesti
  eurovirtojen näkökulmasta. Suomelle koituu EU:sta hyötyä, myös taloudellista hyötyä,
  esimerkiksi sisämarkkinoiden ja EU:n kansainvälisten suhteiden myötä. Nämä hyödyt eivät
  näy nettomaksuasemassa tai saannossa.