Kepan lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Suomen kehityspolitiikan selonteosta

Uusi kehityspolitiikan selonteko painottaa naisten ja tyttojen oikeuksien ja aseman vahvistamista
sekä kehitysmaiden elinkeinojen ja tyopaikkojen lisäämistä.