Fingon lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta

Fingo painottaa lausnnossaan seuraavaa: selonteossa olisi hyvä tarkastella laajemmin globaalia kehitystä paitsi ihmisoikeuksien myös laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamisen ja kansalaisyhteiskunnan tilan puolustamisen näkökulmasta.