Fingon lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi VN/9714/2023

Kyseessä on vuoden 2022 lopulla hyväksytyn suuryritysten vähimmäisverotusta koskevan direktiivin kansallinen voimaansaattaminen. Direktiivi pohjautuu OECD:n Inclusive Framework -kokoonpanon (noin 140 maata) lokakuussa 2021 hyväksymään, kansainvälisen verotuksen maailmanlaajuiseen uudistukseen. Sen hyvänä tavoitteena on kitkeä suuryritysten harjoittamaa voitonsiirtoa ja rajoittaa maiden välistä haitallista verokilpailua.

Minimiverosäännöksiin jäi kuitenkin maiden välisten neuvottelujen tuloksena useita puutteita, jotka heikentävät sääntelyn tehoa ja johtavat verotulojen epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen eri maiden kesken. Keskeisiä puutteita ovat esimerkiksi matala minimiveron taso ja korkeat soveltamisrajat. Fingo esittää muun muassa, että Suomen tulee olla mukana edistämässä sääntelyn kansainvälistä jatkokehittämistä ja säännöksiin jääneiden puutteiden korjaamista, niin OECD:ssä, EU:ssa kuin YK:ssa.

Suomen on lisäksi tärkeää tukea niin osana EU:ta kuin omilla kansainvälisillä vuorovaikutuksillaan YK:n roolin vahvistamista globaalin veropolitiikan määrittämisessä, jotta kaikki maailman maat pystyvät siihen nykyistä tasa-arvoisemmin osallistumaan. Tätä muutosta edistetään parhaillaan aktiivisesti YK:ssa marraskuussa 2022 jäsenmaiden yksimielisesti hyväksymän Afrikka-ryhmän päätöslauselman “Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations” sekä YK:n pääsihteerin elokuussa 2023 julkaiseman raportin ”Tax Report 2023” pohjalta.