Oppilaat luokkahuoneessa maskit kasvoilla.
Oppilaita nepalilaisessa peruskoulussa Jhapassa.

Ovelta ovelle -kampanjointi tukee nuorten ihmisoikeuksia

Taksvärkki ry tukee paikallisten järjestöjen hankkeita kuudessa maassa. Vuonna 2020 yhteensä 13 372 lasta ja nuorta osallistui Taksvärkin tukemaan toimintaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.

Teksti: Tanja Seppänen Kuva: Tarun Rai / ECCA-järjestö

Vammaisten oikeuksien valtavirtaistamistyö etenee

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmassa tuetaan heikossa asemassa olevien nuorten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Ohjelmakaudella 2018–2021 vammaisinkluusion tukeminen on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Hankkeissa on tehty yhteistyötä paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa ja keskeiset toimijat ovat saaneet koulutusta vammaisten oikeuksien edistämisestä.

Vammaisten nuorten osallistuminen sekä tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita ja läpileikkaavat kaikkea toimintaa. Vuonna 2020 kaikista ohjelman toimintaan osallistuneista nuorista 52 % oli tyttöjä. Aktiivisten vammaisten nuorten määrä kasvoi 54 % edellisvuoteen verrattuna.

Esimerkiksi Malawissa liikuntavammaisia nuoria on haettu polkupyörillä heidän kodeistaan mukaan nuorten ryhmien kokouksiin. Sierra Leonessa vammaiset nuoret ovat tehneet vaikuttamistyötä paikallisen vammaislain täytäntöönpanemiseksi viikoittaisen radio-ohjelman kautta.

“Vammaisinkluusiota edistetään yhdessä paikallisten vammaisjärjestöjen ja vammaisten nuorten kanssa. ‘Nothing about us without us’ -periaate ohjaa toimintaa. Yhdessä tekeminen ja oppiminen on silmiä avaavaa ja oivaltavaa. Siten huomioidaan kaikkien vahvuudet sekä osallisuus yhteisten päämäärien eteen”, Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavonius kommentoi.

Lukuvuoden 2021–2022 Taksvärkki-kampanjassa teemana on vammaisten kohtaamaan syrjintään puuttuminen. Mikä sua estää? -kampanjassa vammaiset ja vammattomat nuoret Nepalista, Malawista, Sambiasta ja Suomesta kertovat mielipiteensä vaikuttamisen esteistä ja mahdollisuuksista. Keräyksen tuotoilla tuetaan vammaisten oikeuksien edistämistä kaikissa kuudessa hankemaassa.

Nuoret viestivät omaehtoisesti toisilleen herkistä aiheista

Taksvärkki ry tukee erityisesti köyhän maaseudun nuorten osallisuutta Nepalissa, Sierra Leonessa ja Malawissa. Nuoret ovat lähteneet puhumaan suoraan nuorille vierailemalla heidän kodeissaan. He ovat keskustelleet haastavista aiheista, kuten seksuaalioikeuksista ja sukupuolittuneesta väkivallasta.  

”Itse olen ollut vaikuttunut siitä, miten nuoret ovat uskaltaneet nostaa rohkeasti esille arkaluonteisia teemoja ja lähteneet kampanjoimaan ovelta ovelle”, Lavonius tuumaa.

Malawissa nuorten ryhmät ovat tehneet kyläpäälliköiden ja yhteisöjohtajien kanssa yhteistyötä, jonka myötä on onnistuttu ehkäisemään ja purkamaan lapsiavioliittoja. Koulupudokkaita on tavoitettu ovelta ovelle -kampanjoinnilla. Lastensuojelukomiteoita on perustettu valvomaan aiemmin laadittujen, tyttöjen ja nuorten naisten oikeuksia turvaavien yhteisösääntöjen noudattamista. Nuorten ryhmät raportoivat havaitsemistaan väärinkäytöstapauksista komiteoille, jotka puuttuvat niihin ja ohjaavat tarvittavan tuen piiriin.

Vuonna 2020 ohjelmamaiden nuorten ryhmissä toimi yhteensä 4 480 nuorta aktiivisesti yhteisöjensä kehittämiseksi. He ovat kampanjoineet valitsemiensa teemojen, kuten seksuaaliterveyden ja ympäristön puolesta. Nepalissa nuoret ovat istuttaneet viheralueita ja hoitaneet puutarhaa parantaakseen koulujen ympäristöä ja siisteyttä. Oppilaskunta-aktiivit valmistivat klooriliuosta ja tiedottivat yhteisöissä turvallisen juomaveden merkityksestä ja vedenpuhdistusmenetelmistä. Malawissa tytöt ja äidit ovat opettaneet vertaisiaan valmistamaan kestositeitä paikallisista materiaaleista. Kestositeiden ansiosta tytöt voivat käydä koulua myös kuukautisten aikana, koska ne antavat turvallisen suojan koulupäivän ajaksi.

Vaikka koronapandemia on aiheuttanut haasteita, nuoret osallistuivat hankemaissa Covid-19-vastaisiin toimiin. Malawissa nuorten ryhmä yhdessä äitiryhmän kanssa teetti räätälillä kestokäyttöisiä kasvomaskeja, joita jaettiin koululaisille ja samalla heitä valistettiin Covid-19-vastaisista turvatoimista. Nepalissa nuoret viestivät koronasta kampanjoimalla ovelta ovelle.

Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman tuloksia vuonna 2020

  • 13 372 lasta ja nuorta osallistui Taksvärkin tukemaan toimintaan Guatemalassa, Keniassa, Malawissa, Nepalissa, Sambiassa ja Sierra Leonessa.
  • 4 480 aktiivista nuorta osallistui ohjelman toteuttamiseen.
  • 8 477 aikuista osallistui nuorten oikeuksien tukemiseen. Näihin kuuluivat vanhemmat ja huoltajat, yhteisöjohtajat, opettajat ja viranomaiset.
  • 366 järjestettyä koulutusta, joista nuoret saivat uusia taitoja ja tukea toisiltaan.
  • 102 ohjelman puitteissa perustettua nuorten ryhmää toimii itsenäisesti ja omaehtoisesti.
  • 664 tyttöä ja naista osallistui Malawissa koulutuksiin, joissa käsiteltiin kuukautisterveyttä, sanitaatiota ja kestositeiden valmistamista.