Varjoraportoijat vauhdissa

Kepa oli mukana järjestämässä YK:n kestävän kehityksen kokouksen ohessa pidettyä tilaisuutta, jossa pureuduttiin kansalaisjärjestöjen kotimaistaan tekemiin varjoraportteihin Agenda2030:n toimeenpanosta. Suomen osiossa ruodittiin erityisesti kehitysyhteistyöhön ja koulutukseen liittyvien leikkausten sekä tasa-arvoa heikentävien politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia Agenda2030 -tavoitteiden toteutumiseen.

Teksti: Anna-Stiina Lundqvist Kuva: Anna-Stiina Lundqvist/Kepa

Kepa keräsi viime huhtikuussa kansalaisjärjestöjen asiantuntijoille tehdyn kyselyn avulla ajatuksia siitä, miltä kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisen lähtötilanne heistä Suomessa näyttää ja millä toimenpiteillä tilannetta voisi parantaa.

Kyselyyn tulleiden vastausten perusteella kokosimme kansainvälisen Spotlight Reportin Suomen osion, joka näki päivänvalon viime maanantaina täällä New Yorkissa järjestetyssä julkaisutilaisuudessa.

Sen lisäksi, että Spotlight Report tulee lopullisessa versiossaan sisältämään noin neljänkymmenen maan varjoraportit, on siinä myös runsaasti globaaleja suosituksia ja ajatuksia kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanon kehittämiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää tarvittavia resursseja sekä yleismaailmallista osallistumista. Suomen on tuettava poliittista johdonmukaisuutta, valvontaa ja evaluaatiota. Jotta tavoitteet voisivat toteutua, eri toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia.

On joukko toimia, joita on tehtävä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokosin ehdotukset yhdeksän kohdan listaksi:

1. Kehityksen resurssit on turvattava sekä kehitysyhteistyön että muiden toimien kuten tuotanto- ja arvoketjujen, verotuksen, velan, kaupan ja vastuullisten investointien kautta. Suomen on osoitettava kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön.

2. Kun Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä on noin 17 prosenttia väestöstä, vaatii köyhyyden puolittaminen vuoteen 2030 mennessä myös meiltä voimakkaita toimia.

3. Siirtolaisten oikeuksien on oltava myös Suomen asialistalla ja perheenyhdistämistä on kiristämisen sijaan helpotettava.

4. Sukupuolten välinen tasa-arvo on nähtävä päämääränä, eikä jo toteutuneena asiaintilana.

5. Kestävä kehitys ja sen johdonmukainen toimeenpano tulee kirjata laiksi.

6. Suomen on käytettävä energiateknologian osaamistaan sekä kotimaassa että ulkomailla.

7. Suomen on huolehdittava, että yksityisen sektorin rahavirrat tukevat kestävää kehitystä.

8. Suuren yleisön tietoisuuden lisääminen kestävän kehityksen tavoitteista on ratkaisevaa Agenda2030:n toteutumiseksi koko yhteiskunnassa.

9. Kansalaisyhteiskunta tulee edelleen osallistaa Agenda2030 -prosessiin.

Tilaisuudessa raporttinsa esittelivät allekirjoittaneen lisäksi Egyptin, Filippiinien, Meksikon, Saksan ja Sveitsin edustajat. Ongelmat eivät toki ole esimerkiksi Sveitsin ja Filippiinien kaltaisissa maissa yhteismitallisia, mutta eriarvoisuuden kasvu on yhteinen, valtava haaste kaikkialla.

Vaikka Agenda2030 korostaa ongelmaa, on silti vaarana, että poikkileikkaavan luonteensa vuoksi sekä YK että kansalaisjärjestöt unohtavat teeman. Yksi tapa estää tätä toteutumasta, olisi tehdä varjoraportoinnista vuosittainen prosessi, jossa eriarvoistumiskehitystä pidettäisiin keskiössä.

Ei voi muuta kuin nostaa hattua raportin kokoajille ja aloitteentekijöille, sen verran kattava, kiinnostava ja uusia vaikuttamismahdollisuuksia avaava lopputuloksesta tuli.

Spotlight Report – Integrating the 2030 Agenda into Finland´s domestic policy framework
 

Spotlight Reportin on laatinut globaali kansalaisjärjestöjen ja -verkostojen liittouma. Kepa on jäsen kansainvälisessä Social Watch -verkostossa, joka oli yksi raportin kokoajista.

Kirjoittaja osallistuu New Yorkissa 11.-20.7. pidettävään YK:n High Level Political Forumiin ulkoministeriön delegaation kansalaisjärjestöedustajana