Valinta kansainvälisiin konferenssidelegaatioihin uudistuu

Kansalaisjärjestöjen edustajan valitseminen kansainvälisiin konferenssidelegaatioihin muuttuu vahvemmin koko järjestökenttää edustavaksi ja entistä läpinäkyvämmäksi.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Jatkossa järjestöt voivat hakea delegaatiopaikkaa avoimella hakumenettelyllä ja paikasta päättävät yhdessä kolme kattojärjestöä: Kepa, Kehys ja YK-liitto.Kansalaisjärjestöpaikka osana Suomen virallista delegaatiota on muodostunut yhdeksi merkittäväksi kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamiskanavaksi.Tällainen käytäntö on kuitenkin maailmanlaajuisesti suhteellisen harvinainen ja Suomessakin järjestelmä on saanut aika ajoin kritiikkiä ennen kaikkea ministeriön poliittisen johdon suunnasta.Onkin tärkeää varmistaa, että käytäntö järjestöedustuksesta jatkuu.Tässä keskeistä on osoittaa järjestöjen kyky tehdä laaja-alaista yhteistyötä, sitoutua yhteisiin menettely- ja valintatapoihin sekä ylläpitää laadukasta työskentelyä delegaation osana.Osallistumismahdollisuuksien takaaminen mahdollisimman monelle järjestölle takaa kansalaisliikkeiden monimuotoisuuden ja kansalaisyhteiskunnan yhteisen äänen kuulumisen.Delegaatioedustuksen periaatteet:Järjestödelegaatti edustaa koko järjestökenttää, ei yksittäistä järjestöäDelegaattia ehdottaa aina jokin taustajärjestö, yksittäiset henkilöt eivät voi hakea paikkaa henkilökohtaisestiValinnassa painottuu asiantuntemus: järjestöllä ja edustajaksi valittavalla henkilöllä tulee olla kunkin kansainvälisen konferenssin käsittelemien aiheiden ja prosessien sisältöasiantuntemustaPyritään siihen, että mahdollisimman moni järjestö pääsisi osallistumaan delegaatiotyöskentelyynDelegaatiopaikkaa hakevalla järjestöllä tulee olla riittävät resurssit tehtävän täyttämiseksi: tiedottamaan konferenssista etukäteen, sen aikana ja sen jälkeen, kuulemistilaisuuksisen järjestämiseen ja konferenssimuistioiden laatimiseen sekä kanavat tiedon levittämiseksiMiten haku käytännössä tapahtuu?Avoimista delegaatiopaikoista ilmoitetaan kunkin kattojärjestön jäsenviestintään tarkoitetuilla kanavilla. Kepa, Kehys ja YK-liitto koordinoivat keskenään, että viestit ovat yhdenmukaiset ja sama tieto välittyy kaikkia kanavia pitkin. Kattojärjestöt pyrkivät tiedottamaan tulevista delegaatiopaikoista mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.Järjestöt hakevat jokaista delegaatiopaikkaa erikseen vapaamuotoisella hakemuksella, jossa perustellaan miksi kyseinen järjestö ja sen ehdottama edustuja ovat varteenotettavia ehdokkaita järjestödelegaatiksi. Hakemuksen voi aluksi palauttaa mille tahansa kattojärjestölle.Valinta tapahtuu kattojärjestöjen toiminnanjohtajien säännöllisissä koordinaatiotapaamisissa. Toiminnanjohtajat vaihtavat tiedot saamistaan hakemuksista ennen kokousta.Mitkä ovat valintaperusteet?Järjestödelegaattia valitessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, miten hyvin delegaatioedustuksen periaatteet täyttyvät, miten pitkään kyseinen järjestö ja henkilö ovat seuranneet konferenssin tematiikkaa, onko taholla aiempia osallistumiskertoja, onko järjestö ollut aktiivinen järjestötapaamisissa ja ulkoministeriön järjestämissä kuulemisissa kyseiseen teemaan liittyen ja antanut aiheesta lausuntoja.Valinnassa kiinnitetään huomiota myös siihen, että järjestöedustus kiertäisi mahdollisimman monen järjestön kesken.  Se, että järjestö on lähettämässä konferenssiin myös  omia edustajia, ei ole este tulla valituksi järjestödelegaatiksi. Järjestödelegaatin on kuitenkin edustettava koko järjestökenttää, ei taustaorganisaatiota.Miten kustannukset katetaan?Kattojärjestöt pyrkivät varmistamaan, että ulkoministeriö maksaisi järjestödelegaatin kulut. Tämä on kuitenkin yhä haastavampaa, jolloin on päädytty siihen, että suuret ja varakkaat järjestöt ovat huolehtineet omista kuluistaan. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että kattojärjestöt tukevat pienestä järjetöstä tulevien edustajien kulujen maksamisessa.Lisätietoja:Rilli LappalainenKehyksen pääsihteeririlli.lappalainen@kehys.fi050 56 13 456Timo LappalainenKepan toiminnanjohtajatimo.lappalainen@kepa.fi050 317 6700Helena LaukkoYK-liiton toiminnanjohtajahelena.laukko@ykliitto.fi040 556 0488