Suhdetoimintaa Tansaniassa

Jos kansalaisjärjestö haluaa saavuttaa tavoitteensa vaikuttamistyössä tai palveluiden tuottajana paikallisella tasolla, on sen yleensä tehtävä yhteistyötä paikallishallinnon kanssa.

Teksti: Jenna Kettunen

Vaikuttamis- ja monitorointityötä tekeville järjestöille tämä pakkoavioliitto on haastava, mutta Kepa Tansanian järjestämän kehityspoliittisen päivän osallistujat olivat sitä mieltä, että kaikki on mahdollista paikallishallinnon kanssa oikeilla konsteilla ja asenteella.Päivän teemana oli “Kansalaisyhteiskunnan rooli ja tila vaikuttaa paikallishallinnon päätöksiin: suhteen luominen ja yhteistyön kehittäminen paikallishallinnon toimijoiden kanssa”. Osallistujat edustivat 14 Kepan tai Kepan jäsenjärjestön kumppania eri puolilta Tansaniaa.Alustajina toimivat Zaa Twalangeti TANGO:sta (Tanzania Association of Non Governmental Organizations), Bakar Khamis Bakar Kepan Tansanian toimistosta, Ninrossy Mlawa CHAVITA:sta (Tanzania Association of the Deaf ) ja Stuart Nathanieli KWIECO:sta (Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organization).Alustuksissa ja keskusteluissa listattiin moninaisia haasteita paikallishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan suhteissa. Molemminpuolinen epäluulo vaikeuttaa yhteistoimintaa ja tiedon kulkua. Paikallishallinto ei halua luovuttaa tietoa. Varsinkin kansallisella tasolla yhteistyö tapahtuu yleensä ulkopuolisen eli donorien asettaman pakon seurauksena. Virkamiehillä saattaa myös olla oma lehmä ojassa, eli oma kilpaileva kansalaisjärjestönsä.Järjestöjen toiminnassa nähtiin myös parantamisen varaa. Järjestöt eivät usein tiedä, miten ja missä aikataulussa paikallishallinnon päätöksentekoprosessit etenevät. Tansanian valtio on julkaissut tietoa, jota kansalaisjärjestöt voisivat hyödyntää. Esimerkiksi PMO-RALG (the Prime Minister’s Office, Regional Administration and Local Government) on julkaissut paikallishallinnon suunnitteluprosessin toimintaohjeet. Toisaalta haasteena on, että viralliset aikataulut eivät pidä ja paikallishallinnon virkamiehetkään eivät tiedä, miten toimia oikein.Yhtenä haasteena on, että kansalaisjärjestöt eivät tunne hyvin itseään koskevaa lainsäädäntöä, ja edelleen rajoituksia ja oikeuksia toimia tai saada tietoa. Järjestöt voisivat myös jakaa omaa tietoa ja kokemuksiaan avoimemmin paikallishallinnon kanssa. Tärkeänä puutteena koettiin paikallistason kattojärjestöjen heikkous ja vähäiset resurssit.Kaikilla osallistujilla oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä paikallishallinnon kanssa. Useampi osanottaja totesi, että oman toiminnan suunnittelun lähtökohtana tulee olla ihmisten tarpeet ja voimaannuttaminen, ei paikallishallinnon toiminnan riittämättömyys. Fransisca Matay TAWIF:sta (Tanzania Women of Impact Foundation) jakoi kokemuksen, jossa politisoituneessa pattitilanteessa ainoaksi toimivaksi toimintastrategiaksi osoittautui alueen ihmisten voimaannuttaminen vaikuttamaan omaan tilanteeseensa yhdessä järjestön kanssa. Järjestön työ suoraan paikallishallinnon kanssa ei ollut tuottanut tuloksia.Toiminnan ajoitus ja strateginen vaikuttamistyön suunnittelu koettiin tärkeiksi. Esimerkiksi CHAVITAn rakenne on suunniteltu valtionhallinnon rakenteen mukaiseksi eli joka hallinnon tasolla on vastaava CHAVITAn toimisto tekemässä vaikuttamis- ja monitorointityötä.Myös KWIECO käyttää erilaisia toimintastrategioita eri tason toimijoiden kanssa. On myös tärkeää tunnistaa, keneen kannattaa vaikuttaa. CHAVITA on onnistunut tavoitteissaan paremmin vaikuttamalla suoraan johtajiin (District Executive Directors, DED) kuin poliitikkoihin tai kunnanvaltuutettuihin. Toisaalta TAWIF:n kokemus yhteistyöstä DED:n kanssa oli hyvin erilainen. Ninrossy Mlawan (CHAVITA) ja monien muiden osallistujien mukaan työsuhteen avoimuutta ja toimivuutta lisää, jos suhde henkilöiden välillä toimii.Paikallishallinnon osallistaminen kansalaisjärjestön toimintaan suunnitteluvaiheesta lähtien koettiin tärkeäksi. Kattojärjestönä ANGONET on institutionalisoinut tämän perustamalla yhdessä paikallishallinnon kanssa Arushan alueen kaikkiin kuntiin yhteistyökomitean, jossa tietoa jaetaan puolin ja toisin. Myös yhteistyöstä alueen tai sektorin muiden kansalaisjärjestöjen kanssa saatiin positiivisia esimerkkejä. Yksi niistä on CHAVITA:n ja SAWA:n (Safina Women´s Association) yhteistyö, jossa SAWA tuottaa paikallistasolla tietoa, jota CHAVITA käyttää omassa kansallisen tason vaikuttamistyössään kuurojen aseman parantamiseksi koulutussektorilla. Suhteet CHAVITAan ja muihin kattojärjestöihin antavat taas SAWAlle taustatukea omassa työssään paikallistasolla.