Rohkea herättelijä ja ”persuraattorin” kehittäjä?

Reilut 30 jäsenjärjestöä ideoivat, mihin suuntaan ne haluaisivat nähdä Kepan kehittyvän ja miten tulevasta strategiasta muodostuisi rohkea ja uuden toiminta-ajatuksen mukainen.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Seminaari järjestettiin Kepan kevätkokouksen yhteydessä Espoossa 28.4.
”Yhteinen ääni kantaa kauemmaksi ympäristössä, jossa on voimakkaita trendejä ja asenteet kiristyvät. Muokatkaa Kepaa siihen suuntaan, mihin haluatte. Omistakaa Kepa”, Kepan strategiaprosessin ohjausryhmän puheenjohtaja Anja Malm Fidida ry:stä kannusti jäsenjärjestöjä.
Järjestöjen evästyksiä kuunnellaan tarkalla korvalla strategiaprosessissa, onhan Kepan tulevaisuus pääasiassa jäsenten käsissä.
”Seminaarin henki oli hyvä ja rakentava, joten saimme sieltä hyvän pohjan parannella Kepan strategiaa. Järjestöiltä tuli vahvaa tukea Kepan toiminnan jatkamiselle ja tärkeänä pidettiin myös sitä, että Kepalla on omia aiheita ja ohjelmaa. Kepan ei siis pidä vetäytyä verhojen taakse ja antaa vain taustatukea”, toiminnanjohtaja Timo Lappalainen pohti päivän antia.
Jäsenjärjestöt arvostavat Kepan innostavaa rohkeutta ja toimintaa ”herättelijänä”. Olennainen on myös Kepan rooli kokoavana ja koordinoivana tahona. Kepa antaa jäsenjärjestöille äänen ja uskaltaa avata räväkkääkin keskustelua.
Strategiaprosessin yhteydessä on puhuttu Kepan palveluiden ja osaamisen segmentoinnista. Se voisi selkeyttää Kepan eri rooleja ja helpottaa yhteyksiä jäsenjärjestöihin. Toisaalta vaarana voi olla tarpeellisten valintojen välttäminen tarjoamalla jokaiselle jotakin. Kestäisivätkö Kepan resurssit sitä? Mikä olisi jäsenistön omistajuus sellaiseen kokonaisuuteen?
***
Viime syksynä jäsenjärjestöiltä kysyttiin, mitkä Kepan toiminnoista ovat niille tärkeimpiä. Seminaarin ryhmäkeskusteluissa pohdittiin, miten näitä keskeisiä toimintoja voitaisiin kehittää.
Kepan kehityspoliittinen vaikuttamistyö on järjestöille tärkeiden toimintojen kärjessä.
Kotimaan vaikuttamistyötä pidettiin keskeisimpänä, vaikkakin kaikki tasot paikallisesta globaaliin koettiin tärkeiksi. Yhtäältä Kepa tuo keskustelun aineksia suomalaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja toisaalta saa suomalaisten järjestöjen äänet kuuluviin kansainvälisissä prosesseissa. Globaali aktiivisuus mahdollistaa Suomessa vaikuttamisen.
Seminaarin toisessa keskusteluryhmässä pohdittiin suomalaisten asennekasvatusta. Järjestöt olivat yksimielisiä siitä, että mediatyö on keskeinen osa Kepan toimintaa ja että järjestön tulisi ottaa isompi rooli ja toteuttaa entistä näkyvämpiä kampanjoita. Poliittisten kysymysten esiin nostaminen nähtiin Kepan tehtäväksi myös tulevaisuudessa.
Globaalikasvatusta ja opettajien tukemista pidettiin hyvinä tapoina vaikuttaa asenteisiin, ja myös muiden järjestöjen tulisi panostaa globaalikasvatukseen.
Järjestöjen mielestä erilaisten tahojen positiivinen yhteistyö on entistä tärkeämpää nykyisessä kiristyvässä ilmapiirissä. Humoristisena ehdotuksena Kepaa kannustettiin kehittämään ”persuraattori”, joka sanoittaisi liikaa järjestöjargonia sisältävät viestit kansankielelle.
Myös maahanmuuttajajärjestöt, tai ”uussuomalaisten järjestöt”, kokivat roolinsa tärkeäksi nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Ne toivoivat pääsevänsä entistä aktiivisemmin mukaan
järjestödelegaatioihin ja keskustelemaan kasvotusten poliitikkojen kanssa.
Uussuomalaisten järjestöt toivoivat Kepalta muun muassa tukea keskinäiseen verkostoitumiseen, kohdennettuja palveluita etenkin ruohonjuuritason järjestöille ja enemmän resursseja järjestöpalveluihin.
Seminaarin antia työstetään edelleen Kepan strategiaryhmässä. Kepan hallitus kokoustaa 13.6. uudesta strategiasta, joka vahvistetaan syyskokouksessa.
Kepan kevätkokouksessa hyväksyttiin jo Kepan arvot ja uusi toiminta-ajatus, joka korvaa periaatejulistuksen vuodelta 1997. Toiminta-ajatuksen mukaan ”Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta.”