Nicaragua valmistautuu Pariisin ilmastokokoukseen

Pariisin ilmastokokouksen alla myös aiemmin vähäsanainen Nicaraguan valtio innostui järjestämään tiedotustilaisuuksia opiskelijoille ja kertomaan näkökannoistaan uuden ilmastosopimuksen suhteen.

Teksti: Minna Kuivalainen

Maan linjaus vaikuttaa varsin tiukalta, sisältäen vaatimuksia korvauksista kehittyneille talouksille kehittyville maille aiheutuneista ja aiheutuvista ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista ja vastikkeettomasta ilmastorahoituksesta. Nicaragua on yksi harvoista valtioista, joka ei ole tähän mennessä jättänyt selvitystä lupauksistaan aiotuista kansallisista ilmastotoimista (INDCs) ilmastosopimuksen puitteissa.Vaikka Nicaraguan osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on olematon, ilmastotoimien julkaisematta jättäminen antaa väkisinkin negatiivisen kuvan maan halusta antaa panoksensa mahdollisimman kunnianhimoisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi, ja vesittää siten myös maan ajamia muuten ehkä osittain oikeutettujakin ilmastorahoitusvaatimuksia.Trooppisen metsäkadon torjunnassa olisi paljon tehtävää, ja toisaalta maalla on jo kunnianhimoisia suunnitelmia uusiutuvan energian käytön lisäämisen suhteen, jotka kävisivät hyvin ilmastotoimista ilmastosopimuksen alle.* * *Keskiamerikkalaiset kansalaisjärjestöt ovat huolissaan alueen kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen ja vaativat, että uuden ilmastosopimuksen tulisi pyrkiä maksimissaan 1,5 asteen lämpötilan nousuun.Jo pienelläkin lämpötilan nousulla tulee olemaan suuria vaikutuksia alueen ilmastoon ja paikalliseen, etupäässä maataloudesta elinkeinonsa saavaan väestöön (ks. Kepan Nicaraguan-toimiston tuottama video, johon saa suomenkieliset tekstit).Sopeutumistoimet vaativat koulutusta uuden teknologian käyttöön ottamista varten, ja tämä puolestaan vaatii rahoitusta.Kansalaisjärjestöryhmittymä Centroamerica Vulnerable kampanjoi, jotta Keski-Amerikka tunnustettaisiin virallisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten kannalta haavoittuvaksi alueeksi, sillä se vaikuttaisi myös mahdollisuuksiin saada rahoitusta tarpeellisia sopeutumistoimia varten. Myös vahinkojen ja menetysten korvaamiseen keskittynyt mekanismi olisi saatava osaksi ilmastosopimusta.* * *Alkuperäiskansat on unohdettu kansainvälisistä ilmastoneuvotteluissa lähes täysin. Keski-Amerikan laajuinen alkuperäiskansojen ja pienmetsätuottajien verkosto AMPB vaatiikin alkuperäiskansojen oikeuksien huomioonottamista ilmastonmuutoksesta puhuttaessa.Suuri osa maailman trooppisista metsistä on alkuperäiskansojen mailla, ja mikäli hallintaoikeudet tunnustettaisiin ja maaoikeuksia kunnioitettaisiin paremmin, voisi alkuperäiskansoilla olla suuri rooli trooppisen metsäkadon vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjujina.Yksi tavoitteista on saada alkuperäiskansoille suunnattu ilmastorahoituskanava, jonka kautta kestävää metsien käyttöä voitaisiin edistää alkuperäiskansojen hallinnoimilla maa-alueilla.* * *Pariisin ilmastokokouksen alla on käyty paljon keskustelua siitä, riittävätkö luvatut ilmastotoimet tarpeeksi kunnianhimoisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Keski-Amerikan suunnalta katsottuna ilmastorahoituksella on keskeinen rooli ylipäänsä minkäänlaisten tavoitteiden saavuttamisessa.Vaikka Nicaraguan asenne ilmastoneuvottelujen alla tuo mieleen lähinnä koppavan kukonpojan, rahoitusvaatimuksissa on perää: sopeutustoimet, päästövähennykset, metsien suojelu, uusien elinkeinojen luominen menetettyjen tilalle tai uusiin energiamuotoihin investointi vaativat poliittisen tahdon lisäksi investointeja, joita valtiot itse harvemmin pystyvät tekemään, vähävaraisesta pienviljelijästä puhumattakaan.Ilmastosopimukselle on kovia odotuksia. Nähtäväksi jää, miten paljon poliittista tahtoa löytyy näihin odotuksiin vastaamiseen.