Kevätkokous: Kehityskentän ajankohtaiset muutokset esillä

Kevätkokouksessa nostettiin esiin muun muassa kehitysyhteistyövarojen leikkaus, Team Finland -suunnitelmat, vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet sekä kerrattiin vuotta 2012.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Hallituksen puheenjohtaja Elina Vuola käynnisteli Kepan kevätkokouksen kertaamalla järjestöjä koskettavia ajankohtaisia asioita. Ensimmäisenä Vuola toi esiin hallituksen kehysriihen päätöksen kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaamisesta ja keskustelun siitä, mitä tämä tarkoittaa Kepan ja kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kannalta?Kehitysyhteistyövarojen leikkaamisella on tärkeä kansainvälinen ja poliittinen merkitys ja Vuola nostikin esiin kysymyksen: Millaisena globaalina toimijana Suomi näin näyttäytyy? Mahdollinen menetettyjen varojen paikkaus päästökaupasta saatavilla tuloilla tuo jonkinlaista lohtua, mutta vielä ei ole varmaa, miten ja milloin päästökaupan tuottoja tuloutetaan kehitysyhteistyövaroihin. Positiivista on kuitenkin se, että järjestörahoituksen osuutta on sitouduttu nostamaan.Vuola nosti esiin myös meneillään olevan kumppanuusjärjestöhaun. Toiselle kierrokselle ulkoministeriön kumppanuusjärjestöksi pyrkivistä järjestöistä on otettu kahdeksan. Ministeriö ei ole kertonut uusien kumppaneiden lukumäärä, mutta on mahdollista, että kaikki toiselle kierrokselle päässeet tulevat valituiksi.Osaltaan kumppanuushaun taustalla näkyy valtion tuottavuusohjelma, joka leikkaa ulkoministeriön budjettia ja pakottaa ministeriön keskittymään isompiin kokonaisuuksiin. Todettiin, että Kepan roolina on muistuttaa, että kansalaisjärjestökentällä on myös pieniä toimijoita, joilla on oma tärkeä roolinsa kehitysyhteistyössä.Vuola toi esiin myös valtioneuvostojohtoisen Team Finland -aloitteen, jossa Suomen ulkosuhdehallintoa keskitetään. Tarkoitus on tuoda yhteen ulkomailla toimivia suomalaistahoja eri sektoreilta. Kepa on nimittänyt Team Finland -työryhmän kansalaisjärjestöedustajaksi World Visionin.Vuola huomautti, että Team Finland -hanke on yksi muistutus siitä, miten suuressa muutoksessa ollaan. On mahdollista, että tulevaisuudessa yrityksetkin voivat tulla mukaan kehitysyhteistyörahoituksen piiriin. Järjestökentän onkin tärkeää muistuttaa selkeistä kriteereistä kehitysyhteistyölle.Puheenvuoronsa lopuksi Vuola toi esiin kysymyksen vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on nyt tilaisuus osallistua ja vaikuttaa siihen, millaista vuosituhattavoitteiden jälkeistä maailmaa halutaan rakentaa. Samalla Vuola antoi kiitokset Kepalle ja Kehykselle aktiivisesta osallistumisesta ja hyvästä yhteistyöstä vuoden 2015 jälkeisten tavoitteiden työstämisessä.***Vuolan puheenvuoron jälkeen Kepan kevätkokous valitsi puheenjohtajakseen Olli Joensuun Allianssista. Syyskokouksessa pidettäviä hallitusvaaleja silmällä pitäen kevätkokous vahvisti hallituksen pohjaesityksen vaalivaliokunnan kokoonpanosta. Vaalivaliokunnan kutsuu koolle Julia Ojanen Plan Suomesta.Vuoden 2012 toimintakertomuksen esittelyn aloitti Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen. Kepa osallistui vuoden aikana Rio+20-kokoukseen ja Dohan ilmastokokoukseen. Näissä kokouksissa ei saavutettu merkittäviä tuloksia. Vihreän talouden suhteen päätettiin kuitenkin hidastaa tahtia, että kehittyvät maat pääsevät aidosti osallistumaan vihreän talouden agendan luomiseen ja eteenpäin viemiseen.Busanin kokouksen jälkeiseen, kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevaan agendaan liittyen Lappalainen toi esiin työryhmän, jossa keskustellaan edellytyksistä luoda tilaa kansalaisyhteiskunnan toiminnalle. Kansalaisyhteiskunnan tilaa seuraavien tahojen (kuten CIVICUS) raportit osoittavat, että tila ei globaalisti kasva, vaan päinvastoin kapenee monessa maassa.Lisäksi Lappalainen toi esiin verokysymysten vahvan nousun julkiseen keskusteluun.Vuoden 2012 toimintakertomuksen esitteli hallitukselle lyhyesti ohjelmajohtaja Outi Hannula.Vuoden 2012 tilinpäätöksen esitteli puolestaan Sarianne Palmula todeten, että vuoden aikana pitäydyttiin hyvin toimintasuunnitelmassa. Vuoden aikana Kepan omat tuotot ovat kasvaneet jonkin verran Maailma kylässä -festivaalin hyvän tuloksen ja automyynnin takia.Maailma kylässä -festivaalin osallistumismaksuja kertyi 80 000 euroa edellisvuotta enemmän ja sponsorituottoja 30 000 euroa edellisvuotta enemmän. Festareilla oli vuonna 2012 yli 100 000 kävijää.Todettiin myös, että Kepan omarahoitusosuus on kasvanut vuodesta 2009 lähtien ollen 8,6 prosenttia vuonna 2012. Hallintojohtaja Anne Romar vastasi omarahoitusosuuden herättämään kysymykseen, että ulkoministeriön sääntöjen mukaan omarahoitusosuuden tulee olla vähintään viisi prosenttia. Tavoitteena on, ettei omarahoitusosuus laske turhan lähelle tuota rajaa, mutta omarahoitusosuutta ei myöskään olla tietoisesti kasvatettu.Lisäksi todettiin, että maatoimistojen prosentuaalinen osuus budjetista on kasvanut hiukan. Timo Lappalainen selvensi kysymykseen, että jakosuhde 30/70 on pysynyt suunnilleen samana jo pidempään. Maatoimistojen kannalta keskeinen, tulevaisuuteen suuntaava linjaus on kirkastaa Kepan toimintaa ja roolia etelässä.***Kevätkokouksen päätteeksi järjestökoordinaattori Auli Starck esitteli meneillään olevaa, VGK-tukia koskevaa uudistusta. Tällä hetkellä Kepan hakemus on ulkoministeriön juristien käsittelyssä ja UM:n virallista päätöstä odotellaan. Starck selvensi, että viive johtuu henkilöstövaihdoksista ja siitä, että ministeriö haluaa varmistaa, että hakemus vastaa valtionavustuslakia.Ulkoministeriö on ilmoittanut, että se vastaanottaa matkatukihakemuksia 15.4.2013 saakka. Kepan on tarkoitus aloittaa matkatukien käsittely 1.6. ja avata viestintä- ja globaalikasvatustukien hakukierros alkusyksystä.Kepaan perustettu projektiryhmä on aloittanut valmistelut, mutta moni yksityiskohta on vielä kiinni UM:n päätöksestä ja rahoituksesta. Starck totesikin, että viivästyksiin on hyvä varautua. VGK-tuet pyritään kuitenkin myöntämään ajoissa niin, että päätökset tulisivat viimeistään tammikuussa 2014.Kepaan perustetaan VGK-tukien hallinnointia varten järjestötukiyksikkö, jonka työntekijät rekrytoidaan touko-kesäkuussa. Tuista päättävä asiantuntijajaosto nimitetään elo-syyskuussa.