idea

Järjestökenttä tarvitsee innovaatioita joka saralla

Järjestöjen toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Siksi hyväksi havaittujen menetelmien rinnalle tarvitaan myös uusia ratkaisuja niin perustyön kehittämiseksi, rahoituksen saamiseksi kuin työn vaikuttavuudesta viestimiseksi.

Teksti: Juha-Erkki Mäntyniemi

Maapallon kantokyky on koetuksella, eriarvoisuus kasvaa ja turvattomuus lisääntyy. Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset tulevat olemaan ennennäkemättömiä ja nopeita, kuten IPCC:n tuorein raportti nosti esiin. Ilmastonmuutos vaikeuttaa kiihtyvällä tahdilla ihmisten elinmahdollisuuksia heidän nykyisillä asuinalueillaan ja kiihdyttää muuttoliikettä maista, joissa maapallon lämpenemisen vaikutukset tuntuvat ankarimmin.

Käsillä oleviin haasteisiin vastaaminen vaatii yhteiskuntien ja ajattelutapojen muutosta. Ratkaisuja etsiessämme meidän on kyettävä hyödyntämään globaalisti kestävällä tavalla niin henkistä, kulttuurista kuin taloudellistamme pääomaamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet haastavat kaikki toimijat, kehitysjärjestöt mukaan lukien, olemaan vahvemmin osa ratkaisua.

Agenda 2030 -tavoitteiden tuloksekkaaseen ja nopeaan toteuttamiseen tarvitaan kehitysyhteistyön vakiintuneiden ja tuttujen toimintamallien rinnalle myös uusia, innovatiivisia ja ennakkoluulottomia toimintatapoja sekä kumppanuuksia. Lisäksi tarvitaan tutkimusta ja kokeilua siitä, kuinka esimerkiksi uudet teknologiat saadaan valjastettua vähentämään eriarvoisuutta ja tehostamaan työtä entisestään.

Esimerkiksi Tansaniassa paikalliset yritykset kehittävät terveyskasvatusta tekoälypohjaisten ratkaisujen avulla. Tärkeä keskustelunaihe lähitulevaisuudessa onkin, kuinka tämäntyyppiset innovaatiot saadaan palvelemaan entistä paremmin myös järjestöjen työtä.

***

Tukeakseen järjestöjen työtä Fingo etsii jatkuvasti tuoreita tapoja toteuttaa kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta. Yksi tällainen on Fingon jäsenyys ensimmäisen Eurooppaan avatun YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorion neuvoa-antavassa paneelissa. UNTIL (United Nations Technology Innovation Lab) Suomen paneeliin kuuluu yhdeksän jäsentä, jotka edustavat yrityksiä, tutkimusta ja kehitystä, innovaatio- ja kehitysrahoitusta sekä kansalaisyhteiskuntaa.

UNTILin kautta Fingo on mukana edistämässä ketterää ja uudenlaista toimintaa neljällä tärkeällä teema-alueella: kiertotalous, koulutus, rauha ja turvallisuus sekä terveys. UNTIL tarjoaa mahdollisuuden olla kehittämissä näihin teemoihin parhaita ratkaisuja kansainvälisessä yhteistyössä ja tukee niiden skaalausta globaaliin käyttöön.

Uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan niin ikään kehitysrahoituksen saralla. Kehitysyhteistyö saa aiempaa enemmän rahoitusta myös yksityiseltä sektorilta, ja järjestöjen mahdollisuudet hyödyntää julkista ja yksityistä rahaa kehityksen tukena lisääntyvät monin eri tavoin.

Yhteistyön mahdollistaminen eri toimijoiden välille tarvitsee kuitenkin tämän hetken tarpeisiin päivitettyjä rahoitusratkaisuja, jotka mahdollistavat joustavan ja saumattoman tarvelähtöisen kehitystyön niin vähiten kehittyneiden kuin siirtymävaiheen maiden tarpeiden osalta – ilman siiloutumista aiheuttavia rajoitteita.

Teknologiat itsessään eivät ratkaise ongelmia. Kaikkien toimijoiden onkin ymmärrettävä, kuinka yhteisöt toimivat ja mitkä heidän todelliset tarpeensa ovat. Tässä järjestöillä on erityinen osaamisen ja ymmärrys, ja sen kautta järjestöt voivat luoda uusia malleja sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

***

Myös kehityksen vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi ovat kaikille alan toimijoille jatkuvan kehittämisen kohde. Fingo etsii parhaillaan keinoja, joiden avulla koko kehitysjärjestöjen toimiala voisi mitata ja raportoida työnsä vaikuttavuutta suhteessa Agenda2030 -tavoitteisiin.

Toteutukseen olisi löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat sekä rahoittajien tarpeita että tarjoavat vastauksia niihin kysymyksiin, joita julkisessa keskustelussa esitetään kehitysyhteistyöhön liittyen.

Voisiko yksi ratkaisu olla avoin tietokanta, johon olisi koottu kehitysjärjestöjen työn tulokset siten, että tietokannasta voitaisiin koota erilaisten rahoittajien raportoinnin tarpeisiin ja työn vaikuttavuuden havainnolliseen viestintään tarvittava sisältö? Tällaisen tietokannan pitäisi olla helposti toteutettavissa jo olemassa olevilla teknologisilla ratkaisuilla.

Hyviä innovaatioita syntyy yhtä lailla järjestöissä, yrityksissä kuin tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen seurauksena. Fingona tuemme uusien ratkaisujen löytämistä kehitysyhteistyön kentälle siten, että tämän vuoden aikana innovaatiot ja kehitys on yksi kattojärjestön painopistealueista. 

Olemme innolla mukana rakentamassa ja mahdollistamassa monenkeskistä innovaatioyhteistyötä yhdessä koko toimialamme kanssa!