Maljannostokuva fingon 5-v-juhlista.

Fingo kartoitti jäsenten ajatuksia kattojärjestön toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä – näin jäsenet vastasivat

Fingon tuoreen jäsenkyselyn tulokset ovat täällä! Jäsenet toivovat Fingolta erityisesti koulutuksia ja rohkeaa kehitysyhteistyön ja sen rahoituksen puolustamista.

Teksti: Sara Levänen Kuva: Markus Sommers

Fingo toteutti alkusyksystä jälleen parin vuoden tauon jälkeen laajan kyselyn jäsenistölleen. Kyselyllä haluttiin selvittää muun muassa sitä, millainen kokemus jäsenistöllä on ollut Fingon tarjoamista palveluista, miten merkitykselliseksi he kokevat jäsenyytensä Fingoon ja millaisia näkymiä heillä on kehitysjärjestöjen tulevaisuuteen. Jäsenten näkemyksiä hyödynnettiin vahvasti ohjenuorana, kun Fingossa alettiin alkusyksystä kirjoittaa toimintasuunnitelmaa vuodelle 2024.

Mitä jäsenet Fingolta sitten haluavat? Miten Fingo vastaa näihin toiveisiin?

Rahoituksen puolustaminen kiri kärkeen

Jäsenille tärkeintä Fingon toiminnassa oli kyselyn mukaan:

  • Jäsenet saavat tietoa ajankohtaisista asioista ja kehityskysymyksistä
  • Fingo puolustaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja työn rahoitusta
  • Uuden oppiminen ja sparraus

Jäsenet nostivat myös edeltävässä, vuonna 2021 toteutetussa jäsenkyselyssä tiedonsaannin tärkeimmäksi Fingon tarjoamaksi asiaksi. Valtaosa uuteen kyselyyn vastanneista oli myös sitä mieltä, että Fingo todella tarjoaa jäsenilleen tärkeää tietoa. Ajankohtaisen tiedon saaminen nostettiin myös yhdeksi merkittävimmistä hyödyistä, joita Fingo kattojärjestönä jäsenilleen tarjoaa.

Toimintaedellytysten ja työn rahoituksen puolustaminen kiri kuitenkin tässä kyselyssä aivan ykkösvaihtoehdon kannoille, eikä ihme. Kansalaisjärjestöjen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja esimerkiksi julkisen rahoituksen väheneminen herättää järjestöissä huolta. Kattojärjestönä Fingo haluaa vastata jäsentensä toiveisiin vahvana edunvalvojana. Vuosina 2024–2025 Fingo on päättänyt priorisoida toimintaansa muutamaan ydinteemaan, joista yksi on järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja uudistumiskykyisyys.

Koulutukset, festivaali ja uutiskirjeet suosittuja

Jäsenkyselyyn vastanneet järjestöt olivat osallistuneet hyvin monipuolisesti ja aktiivisesti Fingon eri toimintoihin. Tutuimpia toimintoja ja palveluja jäsenille olivat Fingon järjestämät koulutukset, Maailma kylässä -festivaali, uutiskirjeet ja sähköpostilistat, sekä yhteiset kampanjat ja osallistuminen vaikuttamistyöhön.

Iloksemme huomasimme, että runsaan kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna järjestöt olivat osallistuneet lähes kaikkiin kyselyssä lueteltuihin toimintoihin aktiivisemmin, kuin edellisellä kerralla. Vaikuttaa siis siltä, että koronan jälkeisestä hiljaisemmasta vaiheesta on hyvin päästy nousemaan. Osallistumisprosenteissa ei olla vielä aivan päästy koronaa edeltävän ajan tasolle, mutta viime vuosien suunta lupaa kuitenkin hyvää.

Fingon tekemä viestintä keräsi jäsenkyselyn vastaajilta kiitosta; Fingolta saatu tieto on koettu ymmärrettäväksi ja suurin osa vastaajista kokee saaneensa aktiivisesti tietoa palveluista ja toiminnasta. Erityisesti ne järjestöt, joille Fingon sähköpostilistat ja uutiskirjeet olivat tuttuja, arvioivat Fingon viestintää positiivisimmin.

Sisäisesti pohdittavaksi jääkin se, miten Fingon jäsenilleen kohdentamaa viestintää saataisiin vielä entistä tavoittavammaksi. Tämän suhteen tullaan tuskin koskaan valmiiksi, vaikka viime vuosina askelia oikeaan suuntaan onkin otettu.

Kokemus sekä Fingon jäsenyyden merkityksellisyydestä että hyödystä on myös noussut jäsenkyselyn vastaajien keskuudessa vuodesta 2021; useampi kuin neljä vastaajaa viidestä vastasi, että kokee Fingon jäsenyyden järjestölleen hyödylliseksi.

Vastaukset kysymyksiin siitä, mitkä tekijät voisivat vaikuttaa merkityksellisyyden ja hyödyn kokemuksiin heijastelivat paljon sitä, miten jäsenet kyselyssä kuvasivat heille tärkeimpiä toimintoja Fingossa. Hyvään kokemukseen vaikuttivat muun muassa monipuoliset verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuudet, sekä Fingon kantaaottavat ulostulot ja uskallus ottaa roolia julkisessa keskustelussa.

Jäsenten kokemus siitä, että Fingon välittää jäsenistään on noussut vuodesta 2021. Myös jäsenten halukkuus suositella Fingoa omille verkostoilleen oli noussut sitten edeltävän kyselyn.

Fingon työn vaikutus globaalissa etelässä – mittaaminen haastavaa

Fingon tavoitteena on se, että suomalaisten järjestöjen tekemä työ auttaisi globaalin etelän kansalaisyhteiskuntia vahvistumaan.

Halusimme kyselyllä selvittää sitä, miten Fingo on auttanut jäsenjärjestöjään tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tulokset olivat vaihtelevia – vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että Fingo on auttanut järjestöjä vahvistamaan omaa kapasiteettiaan toimia kehitysyhteistyössä. Väittämästä samaa mieltä olivat erityisesti sellaiset järjestöt, joilla on kehitysyhteistyöhankkeita globaalissa etelässä.

Vastaajista kolmannes ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä, ja viidesosa taas ei osannut ottaa kantaa asiaan. Vastausten näin selvä jakautuminen viittaa siihen, että tämän Fingon itselleen asettaman vaikuttavuustavoitteen mittaaminen on hyvin haastavaa.

Ne järjestöt, jotka olivat sitä mieltä, että Fingo on vahvistanut heidän kapasiteettiaan tukea globaalin etelän järjestöjen työtä, kuvasivat, että kapasiteetin vahvistumiseen on vaikuttanut erityisesti Fingon järjestämät koulutukset ja neuvonta sekä viestintä.

Kyselystä kävi ilmi jäsenten kaipaavan Fingolta myös sitä, että kuuntelisimme monipuolisen jäsenjoukon erilaisia näkemyksiä ja erilaisten järjestöjen tarpeet kattojärjestölle pystyttäisiin ottamaan huomioon. Noin 270 jäsenjärjestöä muodostavat valtavan monialaisen joukon, joissa piilee myös Fingon vahvuus kattojärjestönä.

Mitä jäsenet odottavat Fingolta tulevaisuudessa?

Jäsenjärjestöillä oli selkeä top 3 annettavanaan siihen, mitä ne odottavat Fingolta kattojärjestönä tulevaisuudessa.

  • Rohkeaa keskustelua järjestöjen roolista yhteiskunnallisessa muutoksessa
  • Vahvaa viestintää kehityskysymyksistä
  • Uusia avauksia kehityspoliittiseen keskusteluun

Vastauksissa korostuvat erilaiset toiminnan laatua kuvaavat sanat: rohkeus, vahvuus, uutuus. Tulkitsemme tuloksia siten, että jäsenet odottavat Fingon toimivan aktiivisena ja rohkeana edelläkävijänä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

On varsin ymmärrettävää, että jäsenet arvioivat Fingon toiminnassa kriittisimmin juuri niitä asioita, jotka ne ovat ilmaisseet itselleen tärkeimmiksi. Kysyttäessä järjestöjen mielikuvista Fingosta, vastaajat arvioivat nimittäin kriittisimmin Fingon rohkeutta, vaikutusvaltaisuutta ja tunnettuutta. Jäsenet peräänkuuluttavat Fingolta näkyvää roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tunnettuuden kasvattamista.

”Fingo on ehdottoman tärkeä kehitysyhteistyön ja kehitysrahoituksen ja järjestöjen toimintaedellytysten puolustaja nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Toivoisin, että Fingo näkyisi enemmän mediassa antamassa oikeaa kuvaa kehitysyhteistyön tuloksista. Suuri yleisö tuntee kehy-järjestöt lähinnä rahankeräyksen muodossa, mutta tuloksista ja työmme merkityksestä ei näy koskaan juttuja. Fingo olisi juuri sopiva tähän tehtävään yleisen mielipiteen muokkaajana.”

Järjestöt tunnistavat merkittäväksi haasteeksi tulevaisuudessa sen, että järjestöjen saama rahoitus vähenee ja muuttuu vaikeammin saatavaksi. Vapaaehtoisia on aiempaa haastavampaa saada sitoutumaan mukaan toimintaan. Järjestöt tunnistavat toimintaympäristön muutoksessa myös yhteiskunnallisen ilmapiirin ja keskustelukulttuurin kiristymisen sekä polarisaation kasvun.

Lisäksi tulevaisuuden kehitysyhteistyötä määrittäväksi tekijäksi nostetaan perinteisen pohjoinen-etelä-jakolinjan hälveneminen ja kehitysyhteistyön kolonialististen rakenteiden purkaminen.

Fingon toimintasuunnitelma vuodelle 2024 heijastelee jäsenten toiveita

Fingon marraskuun lopulla järjestetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin järjestölle toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi. Toimintasuunnitelman valmistelussa otettiin huomioon jäsentemme erilaiset toiveet ja tarpeet. Toimintasuunnitelman johdannosta on luettavissa samanlaista kuvausta toimintaympäristön muutoksesta, jota jäsenten vastaukset kyselyssäkin nostivat esiin.

Suunnitelmat tulevalle vuodelle heijastelevat vahvasti jäsenten Fingolle asettamia odotuksia. Tekstissä kuvataan muun muassa sitä, mitä uudenlaiset avaukset kehityspoliittiseen keskusteluun voisivat käytännössä tarkoittaa vuonna 2024.

Vuositavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan hyvinkin tarkkaan ja monenlaiset tulossa olevat tilaisuudet, koulutukset ja vaikuttamistoiminta lupaavat vuodelle kiinnostavaa sisältöä; uudistumiskykyisyyttä, eriarvoisuuden purkamista ja rohkeita avauksia. Luvassa on myös Fingon strategian päivitys, joka toteutetaan niin ikään jäseniä kuunnellen.

Näistä on hyvä jatkaa ensi vuonna yhdessä jäsentemme kanssa!