Arvokeskustelu Suomen globaalista vastuusta jatkuu

”On tär­keää, et­tä maam­me si­tou­tuu glo­baa­liin vas­tuun­kan­toon myös ai­koi­na, jol­loin jou­du­taan te­ke­mään vai­kei­ta va­lin­to­ja”, kirjoittavat Irja Askola, Lauri Lyly ja Elisabeth Rehn.

Teksti: Sanna Jäppinen

Piispan, työmarkkinajohtajan ja kansainvälisesti tunnetun ihmisoikeuksien puolustajan kannanotto julkaistiin tänään 24. maaliskuuta Helsingin Sanomien mielipidesivuilla.Kirjoitus on jatkoa piispa Kari Mäkisen ja Kepan puheenjohtaja Elina Vuolan viime viikolla avaamaan keskusteluun HS:n Vieraskynä-palstalla.”Nyt tar­vi­taan va­ka­vaa ar­vo­kes­kus­te­lua ih­mis­kun­nan yh­tei­sis­tä haas­teis­ta ja Suo­men pa­nok­ses­ta nii­den rat­kai­se­mi­ses­sa”, Askola, Lyly ja Rehn muistuttavat.”Suo­men si­tou­tu­mi­nen glo­baa­liin vas­tuu­seen mi­ta­taan jo­ka ker­ta, kun maam­me joh­to päät­tää ke­hi­tys­yh­teis­työn mää­rä­ra­ho­jen ta­sos­ta. Hal­li­tuk­sel­la tä­mä pää­tös on jäl­leen edes­sä al­ku­vii­kon ke­hys­rii­hes­sä”, arvojohtajat toteavat.Hallituksen kehysriihi käydään 24.-25. maaliskuuta.