Näkymä Panaman kanavan varrelta. Kuva: Näkymä Panaman kanavan varrelta.

Arviointi: Panaman alkuperäiskansat voivat irtisanoutua REDD-ohjelmasta

Riippumattomat arvioitsijat toteavat raportissaan, että YK:n REDD-metsäohjelmalla ei ole ollut odotettuja vaikutuksia alkuperäiskansojen kollektiivisiin oikeuksiin. YK käsittelee raporttia kesäkuun lopussa.

Teksti: Kirsi Chavda

Panaman alkuperäiskansojen kansallinen koordinaatioelin COONAPIP ilmoitti helmikuussa vetäytyvänsä YK:n REDD-metsäohjelmasta, koska alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioitusta ja kattavaa osallistumista ohjelman toteutukseen ei ole pystytty takamaan.REDD-ohjelma pyrkii vähentämään metsäkadosta ja metsien heikkenemisestä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Maailman ruokaohjelman sekä YK:n kehitys- ja ympäristöohjelmien hallinnoiman aloitteen strategiassa todetaan, että metsäkadosta johtuvien päästöjen vähentäminen onnistuu vain, jos alkuperäiskansoille ja muille metsistä riippuvaisille ryhmille annetaan mielekäs rooli.***YK:n REDD-ohjelma suhtautui COONAPIPin helmikuiseen kritiikkiin vakavasti. Se päätti teettää riippumattoman arvioinnin Panaman ohjelmastaan. Ohjelman aktiviteetit pysäytettiin arvioinnin ajaksi. Arvioitsijat luovuttivat alustavan raporttinsa hiljattain. YK:n REDD-ohjelman päättävä elin käsittelee sitä kokouksessaan kesäkuun lopussa.REDD-ohjelman päättäjien soisi lukevan raportin (pdf) suosituksia nöyrällä mielellä. Arvioitsijat toteavat, ettei ohjelmalla ole ollut odotettuja myönteisiä vaikutuksia alkuperäiskansojen kollektiivisiin oikeuksiin. Sillä ei ole myöskään ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, koska sen puitteissa ei olla vielä saatu aikaan juridisia esityksiä jotka muuttaisivat alkuperäiskansojen asemaa.Arvioitsijat toteavat ohjelmasuunnitelman viittausten alkuperäiskansoja koskeviin suojakeinoihin (safeguards) olevan epämääräisiä ja vaikeasti käytäntöön siirrettäviä. REDD-ohjelma on myös rikkonut omia ohjeistuksiaan jättäessään tekemättä perinpohjaisen analyysin alkuperäiskansojen toimijoista ja niiden kapasiteetista.Ohjelma on lisännyt jännitteitä ja intressiristiriitoja alkuperäiskansojen auktoriteettien välillä, koska kansallisen ja paikallistason toimijoiden rooleja ei ole määritelty selkeästi. Se on siis heikentänyt alkuperäiskansojen järjestäytymistä sen sijaan, että se olisi periaatteidensa mukaisesti yrittänyt vahvistaa alkuperäiskansojen kapasiteettia osallistua ohjelmaan.Arvioitsijat tekevät selväksi, ettei YK-toimijoiden suosima hanke- ja konsulttivetoinen toimintatapa istu alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioittavaan lähestymistapaan. Jos REDD-ohjelman jatkamiselle Panamassa löytyy tahtoa, niin osapuolten olisi yhdessä löydettävä ratkaisu jossa alkuperäiskansojen legitiimit edustajat voivat sekä ottaa vastuuta ohjelman toteutuksesta että olla hyödynsaajia.Ohjelman varojen hallinnoinnista syntyneen byrokraattisen kiistan vuoksi alkuperäiskansojen johtajat ovat menettäneet auktoriteettiaan tehtyään tahtomattaan tyhjiä lupauksia kansoilleen.***Raportin mukaan alkuperäiskansat odottivat oikeutetusti, että YK:n REDD-ohjelma tukisi niiden maanhallintaoikeuksien selkiyttämistä, kuten se oli aiemmin antanut ymmärtää. Maaoikeudet olivat keskeinen elementti, jonka vuoksi alkuperäiskansat olivat alunperin kiinnostuneita yhteistyöstä ohjelman kanssa.REDD-ohjelman strategian mukaan selkeät maaoikeudet ovat erityisen tärkeitä alkuperäiskansojen metsien säilymisessä. Myöhemmin YK kuitenkin käänsi kelkkansa ja katsoi teeman olevan liian etäinen Panaman ohjelmaan sisällytettäväksi. Lisäksi rahallinen tuki, jonka REDD-ohjelma oli valmis osoittamaan alkuperäiskansoille on arvioijien mukaan selkeästi riittämätön toiminnoille, jotka YK oli valmis toteuttamaan alkuperäiskansojen eduksi.REDD-ohjelma saa raportissa pyyhkeitä myös siitä, että se on vastoin omia ohjeitaan jättänyt alkuperäiskansat Panaman ohjelman päättävän elimen ulkopuolelle. YK-toimijat eivät myöskään informoineet alkuperäiskansoja riittävästi ohjelmasta ennen sen aloittamista, eikä ohjelmaan ole rakennettu virallisia mekanismeja konfliktien ratkaisemiseksi.***Riippumattomat arvioitsijat päätyvät suosittamaan YK:n REDD-ohjelman syvällistä uudelleensuunnittelua Panamassa, mikäli COONAPIP on vielä halukas harkitsemaan ohjelmaan osallistumista. Ja mikäli YK sekä Panaman ympäristöviranomainen ovat valmiita suunnittelemaan sen uudelleen huomioiden alkuperäiskansojen tarpeet. Raportti korostaa, että COONAPIP:llä on myös täysi oikeus irtisanoutua ohjelmasta.Panaman ohjelma on osoitus siitä, miten haasteellista avunantajille ja kansallisille ympäristöviranomaisille on toteuttaa REDD-ohjelmia alkuperäiskansojen oikeuksista lähtien. Ohjelma rahoitetaan julkisin kehitysvaroin. Miten käykään sitten, jos REDD-ohjelmia aletaan toteuttaa enenevässä määrin yksityisellä rahalla hiilikaupan hengessä?Kirjoittaja toimii Kepan kehityspoliittisena asiantuntijana Nicaraguassa.