Nuoret maalaavat pöydän ääressä.
Kuva: Pamela Arslan

Nuoria vaikuttajia globaalikasvatuksella

Työpajoja nuorten näköisestä vaikuttamisesta, kriittisestä medialukutaidosta, yhdenvertaisuuden edistämisestä ja lapsen oikeuksista. Taksvärkin työ tuottaa tuloksia.

Nuorten näköinen vaikuttamistyö on yksi Taksvärkin globaalikasvatuksen painopisteistä vuosina 2019–2021. Taksvärkin globaalikasvatuksessa kuullaan entistäkin moninaisemmin erilaisten nuorten ääntä.

Keväällä 2021 nuorten vaikuttajien oma ryhmä ideoi ja toteutti nuorille suunnatun kampanjan, joka puolustaa erilaisuutta. Oululaisessa koulussa globaalikasvatus sai oman valinnaisaineen. Kurssilla oppilaat pääsivät käsittelemään mm. kriittistä medialukutaitoa ja kestävää kehitystä. Syksyllä 2021 käynnistyvässä Taksvärkki-kampanjassa vammaiset ja vammattomat nuoret pohtivat vammaisten kohtaamaa syrjintää sekä siihen puuttumista.

”Globaalikasvatuksessa ihan parasta on se, kun näkee nuorten vaikuttamisinnon heräävän. Pandemia-aikana nuoret tarvitsevat toivoa parempaan tulevaisuuteen ja uskoa siihen, että he voivat vaikuttaa. Eli globaalikasvatusta tarvitaan!“, kertoo Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alarto.

“Haastavana korona-aikana olemme etätyöpajojen ansiosta tavoittaneet nuoria myös aivan uusilla paikkakunnilla. Keväällä 2021 oli myös hienoa kuulla nuorten ajatuksia yhdenvertaisuudesta ja vaikuttamisesta Taksvärkin uusissa ulkotyöpajoissa, joita koulut tilasivat erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.”

Nuorten oma kampanja puolustaa erilaisuutta

Taksvärkin vaikuttamisesta kiinnostuneille 13–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu Challengers-ryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2021. Kevään tapaamisten aikana ryhmän nuoret tutustuivat erilaisiin vaikuttamisen tapoihin sekä toteuttivat oman vaikuttamisprojektin.

Yhteisen työn tuloksena syntyi Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja nuorelta nuorelle. Kampanjalla Taksvärkin Challengers -ryhmä ottaa kantaa erilaisuuden puolesta ja syrjintää vastaan.

Ryhmän jäsenet muistuttavat nuoria jokaisen oikeudesta olla oma itsensä ja kannustavat kaikkia olemaan sellaisia kuin ovat. Samalla Challengers-ryhmä haastaa nuoria lopettamaan erilaisuuden vuoksi syrjimisen ja toimimaan syrjintää vastaan.

Erilainen ja ylpeä siitä -kampanja koostuu videoista, sarjakuvista, julisteista sekä Quizizz-tietovisasta. Materiaalit sopivat esimerkiksi yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen käyttöön sekä kaikkien jaettavaksi sosiaalisen median kanavilla. Julisteet ja sarjakuvat soveltuvat myös alakouluille.

Nuorten vaikuttamista Maailmankansalaisen kouluissa

Poikkeuksellisista korona-ajoista huolimatta koulut ovat jalkauttaneet globaalikasvatusta arkeensa onnistuneesti. Oulun Steinerkoulu, joka on yksi Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen kouluista, toteutti globaalikasvatusta valinnaisaineen muodossa lukuvuonna 2019–2020.

Globaalikasvatuksen valinnaisaineen keskiöksi muodostui Oulun Steinerkoulussa nuorten vaikuttaminen. Kurssi toteutettiin alusta asti yhteistyössä koulun ja Taksvärkin kesken. Valinnaiskurssille osallistui parikymmentä 7.–9.-luokan oppilasta, joille kurssi merkitsi yhtä vuosiviikkotuntia globaalikasvatusta lukuvuoden aikana.

Syyskaudella keskityttiin siihen, miten nuoret voivat vaikuttaa, etenkin omassa elämässään ja lähipiirissään, mutta myös globaalisti. Nuoret pohtivat omia vaikuttamistottumuksiaan ja haasteellisiksi kokemiaan asioita omassa lähiympäristössään.  Muutosta peräänkuulutettiin mm. Oulun pyöräilymahdollisuuksiin, eläinten oikeuksiin ja median politikoitumiseen.

Kevään kuuden tapaamiskerran aikana oppilaat pääsivät käsittelemään laajasti globaalikasvatuksen eri teemoja: tasa-arvoa, kriittistä medialukutaitoa, eurosentrismiä, syrjintää, lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja Agenda 2030:a sekä aktiivista kansalaisuutta.

Palautteen perusteella moni valinnaisainetta opiskelleista oppilaista on valinnaisaineen myötä herännyt ajattelemaan vaikuttamista ja globaaleja keskinäisriippuvaisuuksia.

Taksvärkki ry tekee pitkäjänteistä Maailmankansalaisen koulu -yhteistyötä kuuden oppilaitoksen kanssa. Tavoitteena on kehittää ja tukea koulujen omaa globaalikasvatusta sekä lisätä oppilaiden ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa heitä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Työ tukee perusopetuksen laaja‐alaisten osaamistavoitteiden toteutusta.

Mikä sua estää? -kampanja tekee vammaisten syrjinnän näkyväksi

Vammaisinkluusion valtavirtaistaminen on Taksvärkki ry:n ohjelmakauden 2018–2021 erityinen kehittämistavoite, jota edistetään niin kehitysyhteistyössä kuin globaalikasvatuksessa.

Taksvärkki haluaa tavoittaa aiempaa laajemmin erilaisia nuoria sekä nostaa esiin erilaisia vaikuttamisen tapoja ja tekoja. Syksyllä 2021 julkaistaan ensimmäinen Taksvärkki-kampanja, jonka lähtökohtana on vammaisten syrjintään puuttuminen. Mikä sua estää? -kampanjalla tehdään näkyväksi vammaisten kohtaamaa syrjintää ja tarjotaan nuorille välineitä ja tietoja siihen puuttumiseen. Kampanjan materiaaleissa vammaiset ja ei-vammaiset nuoret Malawista, Nepalista, Sambiasta ja Suomesta kertovat mielipiteensä vaikuttamisesta ja osallistumisen esteistä, joita nuoret voivat kohdata.

Osana kampanjaa Taksvärkki tuottaa selkokielisiä oppituntiharjoituksia ja kehittää toiminnallisia menetelmiä aiempaa inklusiivisemmiksi. Tämä tarkoittaa saavutettavuuden parantamista verkkomateriaaleissa ja oppilaiden moninaisuuden huomioimista pedagogisissa menetelmissä. Näin huomioidaan paremmin esimerkiksi vammaiset nuoret tai nuoret, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

Lukuvuoden 2021–2022 Taksvärkki-kampanja sisältää neljä uutta, vammaisten syrjintää ja siihen puuttumista käsittelevää oppituntiharjoitusta opettajien käyttöön ja kolme työpajakokonaisuutta, joita ohjaavat Taksvärkin koulutetut vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajat. Työpajoista tarjotaan paitsi perinteisiä luokassa toteutettavia lähiversioita, myös ulko- ja etäversioita erilaisten ryhmien tarpeisiin.

Vapaaehtoisten osaamisen syventäminen on avainasemassa vammaisinkluusion kehittämisessä. Syksyllä 2021 Taksvärkki kouluttaa kaikki vapaaehtoiset globaalikasvatuksen kouluttajansa vammaisinkluusioon liittyvistä kysymyksistä.

Taksvärkin työn tuloksia

  • 8280 oppilasta oppi maailmankansalaisen tietoja ja taitoja osallistumalla Taksvärkki-keräykseen ja toiminnallisiin globaalikasvatuksen työpajoihin lukuvuonna 2020-2021.
  • 33 Taksvärkin kouluttamaa vapaaehtoista globaalikasvatuksen kouluttajaa ohjasi toiminnallisia työpajoja kouluissa lukuvuonna 2020–2021.