Matkalla yritysyhteistyön ytimeen

Mihin suomalaiset yritykset yritysvastuulla pyrkivät? Mitä konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia uuden yritysvastuun mallit ja toimintatavat tarjoavat järjestöille niin Suomessa kuin maailmallakin? Lue parhaat palat Kepan ja SOSTEn organisoimasta Yritysyhteistyön ytimessä -luentosarjasta.

Teksti: Heidi Jäntti

Kehitys- sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen edustajat kokoontuivat 18. marraskuuta oppimaan lisää yritysyhteistyöstä. Lisäksi katsahdettiin lahjoittamisen tämänhetkisiin virtauksiin, sekä rahan että ajan (vapaaehtoistyön) antamisen kautta.Suomalaisten kehitysjärjestöjen näkökulmasta Kepan ja SOSTEn Yritysyhteistyön ytimessä -luentosarja tulee todelliseen tarpeeseen. Hanketukien rajut leikkaukset ja uudistukset ovat olleet monille järjestöille tiukan määrärahapaineen ja yhä vähenevien henkilöstöresurssien lisäksi viimeinen piste, jonka myötä yritysyhteistyötä on ollut aika alkaa virittelemään.”Järjestöjen pitäisi pohtia, mitä erityistä annettavaa niiden toiminnassa voisi olla yrityksille ja niiden suunnittelemille uusille tuotteille”, sanoi yritysvastuuasiantuntija ja yrittäjä Sari Kuvaja, jolla on pitkän linjan kokemus yritysten sisäisestä logiikasta. Kuvaja rohkaisi järjestöjä suuntaamaan energiaansa perinteisistä sponsori- ja lahjoituskytkennöistä kohti uudentyyppistä ”kulttuuritulkin” ja neuvonantajan roolia, joka voisi tukea yritysten yritysvastuuta.***Tämänhetkisten taloudellisten realiteettien valossa yritystenkään rahasammiot eivät liikaa pullistele, joten suoranaista rahavirtaa vain lahjoituksia keräämällä on edes turha odottaa. Sen sijaan asiantuntijavaihto on tulevaisuutta. Järjestö voi esimerkiksi tarjota ruohonjuuritason kontakteja ja paikallistietoja Etelän kumppaniltaan, auttaa yritystä tuotantoketjujensa läpinäkyvyydessä tai tuoda julki vammaisten erityistarpeita ja kehittämiskohteita.Yritysten maineenhallintaa tukeva sponsorointi- ja lahjoitusmuotoinen yhteistyö toki jossain määrin jatkunee. Yritysvastuu, joka on integroitu vahvemmin juuri ydinliiketoimintaan esimerkiksi sosiaalisen toiminnan, ympäristöparannusten ja tehokkuuden kehittämisen kautta, sekä innovaatiotoimiin, tulee kuitenkin varmemmin pysymään keskiössä.***Lahjoittamiseen erikoistunut HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund toi esiin tutkimuspohjaa lahjoittamisen trendeihin, sekä rahallisesta että ajallisesta aspektista.Hyvä uutinen järjestöille on antamisen kulttuurin valtavirtaistuminen. Antajan rooli on entistä hyväksyttävämpi, yhteiskunnallisesti kannustetumpi ja odotetumpi.Vaikeaa järjestöjen toiminnan suunnittelemisen kannalta on toisaalta alati kasvava helppouden vaatimus: lyhytjänteiseen, omaan elämäntilanteeseen sopivaan vapaaehtoisuuteen lähdetään mukaan helpommin kuin aikaa vieviin projekteihin. Vaikka antaminen on usein altruistista ja arvopohjaista, toivotaan sen kantavan antajalleen elämyksellistä ja jopa viihteellistä lisäarvoa.***Järjestöt jakoivat yhteisen huolen siitä, tarkoittaako yritysvastuuyhteistyö vain ilmaista konsulttityötä yrityksille, sillä kulttuuritulkin tai neuvonantajan roolissa voitot eivät välttämättä ole mittavia. Voiko yhteistyö yritysten kanssa olla vastaus resurssien niukkuuden hallitsemiseen?Tasapainoiltavaa riittää siinäkin, minkä verran yritysyhteistyöhön käytetty aika vie pois järjestöjen ydintoiminnasta: aatteelta, jonka pohjalle järjestö on syntynyt. Positiivista järjestöjen kannalta on kuitenkin se, että yritysten neuvonantajan on mahdollisuus tuoda omaa erikoistumisalaa ja tärkeinä pidettyjä asioita julki suoraan, mikä avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tiettyjen ihmisryhmien oikeuksiin vaikuttamiseen.Yhteistyösuunnitelma kannattaa joka tapauksessa tehdä alusta alkaen yhdessä, näin molemmat osapuolet voivat sekä antaa että saada.Tapahtuman osallistujakunta jakoi aktiivisesti omia kokemuksiaan ja kuulosti siltä, että mietteliäisyys ja kriittisyyskin taittui iloiseen ja ideoivaan porinaan. Monien mielessä tuntui olevan ajatus: ”Mikä yritys voisi olla sopiva yhteistyökumppani juuri omalle järjestölleni?”.Lue lisää ja osallistu Yritysyhteistyön ytimessä -luentosarjaan:Tehoa yritysyhteistyöhön -julkaisuYritysyhteistyön ytimessä osa 2: Mistä rahoitusta järjestöjen ja yritysten yhteistyöhön? 16.12.2015 klo 13.00-16.00.Yritysyhteistyön ytimessä osa 3: Järjestöjen asiantuntemuksen tuotteistaminen 13.1.2016 klo 13.00-16.00.Yritysyhteistyön ytimessä osa 4: Järjestöjen ja yritysten strateginen kumppanuus 17.2.2016 klo 13.00- 16.00.