Kaikkien aikojen kattavin tietopaketti Kepan jäsenkunnasta

Keväällä 2013 Kepassa syntyi ajatus kehittää jäsenkyselystä aito vuorovaikutteinen kanava
jäsenten kohtaamiseen. Kolmen vuoden aikana haastateltiin lähes kaikki jäsenjärjestöt –
kaikkiaan 284 eli 91 prosenttia jäsenistä – ja nyt tämä aineisto on analysoitu.

Teksti: Outi Hannula

Mittava hanke on ollut oppimisprosessi Kepalle. Haastatteluissa saatu kokonaiskuva jäsenjärjestöjen moninaisuudesta on auttanut ymmärtämään jäsenkunnan ominaislaatua, sen toimintaympäristöä ja suhdetta Kepaan. Koskaan aikaisemmin Kepalla ei ole ollut käytössään näin mittavaa tutkimusta jäsenistöstään.Vaikka jokaisena haastatteluvuonna vuorossa olivat eri järjestöt, vastauksista piirtyi hyvin samankaltainen mielikuva Kepasta. Se nähdään asiantuntevana kehityskysymysten yhteistyöjärjestönä, jota on helppo lähestyä.Vuonna 2015 jäsenistö näki Kepan vähän uusin silmin, kenties dramaattisen kehitysyhteistyöleikkausten vuoksi, ja mielikuvassa korostui näkyvyys ja aktiivisuus kehityspoliittisena vaikuttajana.Myös Kepan arvopohjaan liittyvä rohkeus sai aiempia vuosia paremman arvion jäseniltä. Yleisesti ottaen Kepa arvioitiin hyvinpositiivisesti kaikkina vuosina, ja kouluarvosanakin ylsi hyvälle tasolle (8,34).Vuoden 2015 haastatteluissa Kepaa kiinnosti kuulla, miten jäsenet kokevat uuden tilanteen ulkoministeriön järjestörahoituksen romahdettua. Vastauksissa kuulsi suuri huoli leikkausten vaikutuksista sekä Suomessa että globaalissa etelässä.Myös painopisteen muuttuminen kohti yritysten tukemista sekä järjestöjen tuloksellisuuteen suunnattu ajoittain kohtuuton  kritiikki huolettivat. Luottamuksen ilmapiiri oli säröillä: heräsi epäilys ymmärretäänkö ministeriössä ja hallituksessa kansalaisyhteiskunnan rooleja ja sen moninaisuuden arvoa.Jäsenkyselyn yhtenä tuloksena havaittiin, että peräti 13 prosenttia jäsenistä ei toimi millään Kepan sektorilla eli kehitysyhteistyössä, globaalikasvatuksessa tai vaikuttamistyössä. Heille Kepan jäsenyys on keino globaalin solidaarisuuden ilmaisemiseksi. Itse asiassa noin puolet jäsenistöstä mainitsi tällaisia arvoperusteisia motiiveja Kepa-jäsenyydelle, vuonna 2015 jopa aikaisempaa enemmän.Voidaankin sanoa, että Kepa kokoaa yhä edelleen järjestöjä yhteen globaalin solidaarisuuden taakse – palvelujen tarjoaminen on vain yksi osa järjestön olemusta. Jäsenet toisaalta hyödyntävät Kepan palveluita yllättävän paljon: 95 prosenttia jäsenistä katsoi hyötyvänsä kolmesta tai enemmästä palvelusta.Maailma kylässä -festivaali, Kepan verkkosivut ja  oppimistilaisuudet olivat palveluiden kärkipäässä. Vaikka mikään Kepan yksittäinen toiminto ei tavoita kaikkia jäsenistä, tuntuu jokaiselle löytyvän jokin kosketuspiste Kepaan.Järjestöjen kohtaaminen vaikutti positiivisesti Kepan  jäsensuhteisiin jo kyselyn ensimmäisenä vuonna. Tällaisena täysien inboxien ja lukuisten somekanavien aikakautena järjestöt ja haastattelijat innostuivat henkilökohtaisista tapaamisista ja arvostivat niitä.Tapaaminen teki mahdolliseksi tarinoiden kertomisen, huolten ja onnistumisten jakamisen kuten myös suoran palautteen ja vanhojen skismojen selvittelyn. Päällimmäiseksi tunnelmaksi haastatteluista jäi kuitenkin toiveikkuus ja molemminpuolinen kiitollisuus: hienoa, että teette sitä, mitä teette, meitä tarvitaan!Kepan suuri jäsenkysely 2013-2015 (pdf)Blogi: Mitä Kepa sai aikaan vuosina 2013–2015?